Dinsdag 20 maart ontvingen gemeenten de maartcirculaire 2018 van het ministerie van BZK. Daarin staat de omvang en verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2018 en verder.

Hierin heeft het ministerie ook de (financiële) gevolgen van het Regeerakkoord, en de financiële afspraken vanuit het Interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. Deze circulaire is ter voorbereiding van de Voorjaarsbesluitvorming bij het Rijk waar in de meicirculaire 2018 gemeenten over worden geïnformeerd.

Interbestuurlijk Programma

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben op 14 februari jl. afgesproken om op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Hierbij zijn de kaders afgesproken waarbinnen een inhoudelijke uitwerking van de opgaven moet plaatsvinden de komende maanden. Voorafgaand aan de onderhandelingen over het IBP heeft de VNG met het Rijk afspraken gemaakt over het oplossen van de problemen die in het sociaal domein zijn ontstaan.

Daarnaast is afgesproken dat de nog te vormen nieuwe colleges bij de uitwerking van de opgaven in het IBP voldoende ruimte krijgen om zelf beleid te maken en uit te voeren. Met de maartcirculaire bevestigt het Rijk dat gemeenten gaan over de bestedingen van het accres.

Startdag IBP

Met deze maartcirculaire geeft het Rijk invulling aan de gemaakte afspraken en een voorzet op de verdere uitwerking van de maatschappelijke opgaven. De VNG neemt dit mee tijdens de Startdag IBP voor gemeentelijke ambtenaren op 5 april. Ter voorbereiding van de uiteindelijke besluitvorming op de ALV op 26 en 27 juni.

Meer informatie