Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’.

De noodzaak hiervoor blijkt onder andere uit de incidenten rond Tata Steel en de PFAS-crisis van afgelopen jaar. Nu er allerlei inventarisaties worden uitgevoerd naar de uitstoot van ZZS door bedrijven, zien gemeenten en provincies dat er (net als bij PFAS) opgaven ontstaan rondom risico’s, vergunningen en zorgplicht.  

Met het project ‘ZZS decentraal’ willen de VNG en IPO de samenhang in het ZZS-beleid versterken, de uitvoeringskracht van gemeenten versterken, het inzicht in de lokale ZZS-situatie vergroten en de kennis over ZZS bij vergunningverleners, toezichthouders en handhavers vergroten. Het project, van en voor gemeenten en provincies, loopt tot eind augustus 2021.