Verschillende gemeenten zijn goed op weg met maatregelen om gezondheidsrisico’s onder burgers te verkleinen. We hebben goede voorbeelden gepubliceerd van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met preventie van roken, overgewicht, alcohol- en drugsmisbruik en met andere gezondheidsthema’s.

Iedere gemeente is uniek en dat geldt ook voor hun aanpak. In de interviews met bestuurders, ambtenaren en lectoren over lokale preventie en het lokaal preventieakkoord schetsen we hoe iedere gemeente preventie op de kaart heeft gezet en hoe ze haar aanpak tot uitvoering heeft gebracht.

Lessen en tips

De geïnterviewden geven aan een aantal lessen te hebben geleerd. Deze lessen en tips kunnen gemeenten op weg helpen om zelf aan de slag te gaan met lokale gezondheidspreventie. Hieronder leest u een aantal tips.

Enkele tips die worden gegeven:

  • Zet een enthousiaste projectleider op het project zodat het gaat lopen.
  • Inventariseer welke mogelijkheden er zijn en wacht niet af tot alles in de puntjes uitgewerkt is. Handel daarnaast vanuit het gestelde doel en niet vanuit bestaande budgetten. Middelen komen vrij als er genoeg draagvlak is.
  • Betrek vanaf het begin zoveel mogelijk afdelingen binnen de gemeente bij de ontwikkeling van de gestelde plannen. Door domeinoverstijgend te werken wordt er draagvlak gecreëerd, zowel binnen als buiten de gemeentemuren. Zorg daarbij dat verschillende wethouders aangehaakt zijn, ook bij het vieren van het succes van een interventie.
  • Ga met verschillende partijen in gesprek en stel u daarin laagdrempelig op. Investeer ook in het opbouwen van goede relaties met stakeholders. Houd als gemeente rekening met de belangen van de partijen. 
  • Vergeet de bewoners niet te betrekken bij de gestelde interventies. Geef hen de ruimte om verantwoordelijkheid te pakken voor hun eigen leefomgeving en gezondheid. 
  • Probeer als gemeente naast de GGD ook de sociaal-culturele werkers te betrekken bij het uitvoeren van beleid onder kwetsbare groepen. Zij kunnen namelijk een verbindende rol innemen.
  • Zorg dat de interventies bestendig en duurzaam zijn.

Meer informatie