Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hoe doe je dat en wat staat daar dan in? Samen met gemeenten en hun ervaringsdeskundigen ontwikkelde de VNG hiervoor een handreiking.

De handreiking biedt houvast biedt aan inwoners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden die in hun gemeente stappen willen zetten in de inclusieve samenleving.

Lokale Inclusie Agenda

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Samen aan de slag met het werken aan een inclusieve samenleving.
Burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), ambassadeur van het project Iedereen doet mee!: ‘Het was goed om te zien hoe beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit gemeenten in heel Nederland gezamenlijk nadachten over hoe zo’n handreiking eruit zou moeten zien. Dat proces is precies wat binnen alle gemeenten moet ontstaan: Beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, aanbieders en sociale partners samen aan de slag met het werken aan een inclusieve samenleving’.

Handreiking Lokale Inclusie Agenda: 

Handreiking: het hoe en het wat

De handreiking bestaat uit twee onderdelen: de index (wat staat er in een Lokale Inclusie Agenda) en de routekaart (hoe kom je tot een Lokale Inclusie Agenda). Beide onderdelen zijn tot stand gekomen op basis van al bestaande Agenda’s en sessies met gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen.

 

Wat zet u in de agenda?

De index laat zien welke aspecten van belang zijn bij de verschillende levensdomeinen en waar je als gemeente concreet aan kunt werken om belemmeringen op de verschillende onderdelen weg te nemen. Daarbij zijn ter inspiratie concrete voorbeelden opgenomen van de inzet van verschillende gemeenten en/of andere partijen op deze onderdelen.

Hoe organiseert u het?

In de routekaart benoemen we 11 stappen die van belang zijn bij de (door)ontwikkeling van lokaal inclusiebeleid en het vastleggen van dit beleid in een Lokale Inclusie Agenda. Voor elke stap zijn apart aandachtspunten benoemd en voorbeelden opgenomen van gemeenten hoe zij hiermee aan het werk zijn.

Alliantie VN-Verdrag

De Alliantie VN-Verdrag steunt de opzet van deze handreiking en adviseert dat gemeenten deze samen met hun lokale ervaringsdeskundigen gebruiken bij de opzet van hun Lokale Inclusie Agenda.

Aan de slag!

De VNG en de Alliantie organiseren in 2019 enkele pilotbijeenkomsten om de toepassing van de handreiking bij gemeenten te toetsen. De lessen die we hieruit leren, worden weer gedeeld met de andere gemeenten. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Kerstin Leidorf, projectleider Iedereen doet mee!

Meer informatie