Het Legesbesluit akten burgerlijke stand wordt in 2019 op twee punten gewijzigd. De tarieven worden geïndexeerd en er komt een nieuw tarief voor meertalige modelformulieren. Wat worden de nieuwe tarieven? En wat wordt het tarief voor de meertalige modelformulieren? 

Nieuwe tarieven: vanaf 1 januari 2019

Vanaf 2019 worden de leges voor akten van de burgerlijke stand aangepast (Stcrt. 2018, 47103):

  • Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand € 13,40 (bedrag 2018: € 13,20)
  • Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden € 13,40  (bedrag 2018: € 13,20)
  • Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 23,60 (bedrag 2018: € 23,30)
  • Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek € 13,40 (bedrag 2018: € 13,20)
  • Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand € 13,40 (bedrag 2018: € 13,20)

Meertalige modelformulieren: vanaf 16 februari 2019

Op 16 februari 2019 treedt de Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten (Stb. 2018, 162) in werking. Deze wet is een uitvoering van een Europese verordening die het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten wil bevorderen (Verordening (EU) nr. 2016/1191). De Uitvoeringswet wijzigt de Wet rechten burgerlijke stand. Er wordt aan artikel 2, eerste lid, een onderdeel f toegevoegd over meertalige modelformulieren als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Europese verordening.

Tarief voor meertalig modelformulier

Aan de VNG is een consultatievoorstel voorgelegd. Hierin wordt de vergoeding voor een meertalig modelformulier gesteld op € 13,20 (moet voor 2019 zijn: € 13,40), waar het een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken betreft.  Betreft het een meertalig modelformulier van de in dat artikel onder c genoemde stukken dan is de vergoeding: € 18,00. De wijziging gaat in op 16 februari 2019.

Gevolgen voor legesverordening

In de modelverordening leges verwijzen wij in onderdeel 1.1.8 naar het Legesbesluit akten burgerlijke stand. In gemeenten die dit hebben overgenomen, gelden dus ‘automatisch’ bovenstaande wijzigingen. Gemeenten die in hun legesverordening niet verwijzen, maar de tarieven uit het Legesbesluit akten burgerlijke stand expliciet benoemen, moeten hun legesverordening aan het bovenstaande aanpassen en vanaf 16 februari 2019 ook daarin de tarieven voor de meertalige modelformulieren opnemen.

Meer informatie