Volgens de RvS is het Programma Aanpak Stikstof onvoldoende onderbouwd om vergunningen te beoordelen. Die uitspraak heeft bij gemeenten geleid tot vragen over de impact op gemeentelijke projecten.

In onze ledenbrief gaan wij in op de ontwikkelingen van de afgelopen weken en de stappen voor de komende tijd.

Landelijk onderzoek

De VNG zit aan de landelijke gesprekstafel met de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW. Op landelijk niveau onderzoeken deze partijen de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten en zoeken ze naar een oplossing hiervoor. Wij trekken daarbij zoveel mogelijk samen op met de medeoverheden. Er wordt gewerkt aan maatregelen op korte, middellange en lange termijn.

Inventarisatie VNG en IPO

Verder hebben we recent een flitsenquête verstuurd aan gemeenten om de impact van de uitspraak op gemeentelijke projecten te inventariseren en de informatiebehoefte in kaart te brengen. De uitkomst daarvan neemt de VNG mee in de gesprekken aan de landelijke tafels en in een plan van aanpak dat voor de vergadering van de commissie RWM van september gereed is. 

Ook de provincies versturen een vragenformulier. De VNG onderschrijft het belang van deze informatie en hoopt dat gemeenten ook hieraan hun medewerking verlenen. 

Bovendien wordt er een bestuurlijk netwerk opgestart. Provinciale VNG-afdelingen ontvangen deze zomer een uitvraag met het verzoek één bestuurder af te vaardigen. 

Meer informatie 

•    Ledenbrief Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten 
•    Nieuwsbericht VNG aan tafel stikstof-problematiek
•    Nieuwsbericht Betrek gemeenten bij afspraken Programma Aanpak Stikstof
•    Website van BIJ12 voor informatie over het nieuwe adviescollege, de uitvraag door provincies, het nieuwe rekenmodel Aerius calculator en de kamerbrieven