Er komt een herziening van het totale gemeentefonds per 2021. De onderzoeken die moeten leiden tot een nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn in maart 2019 gestart.

Het doel van de herziening is om te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Met deze herziening wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen.

Met deze ledenbrief willen wij u informeren over:

  • De stand van zaken van de herijkingsonderzoeken
  • De afspraken die op 10 september in het Bestuurlijk Overleg Herziening Financiële Verhouding zijn gemaakt
  • De besluiten die nog genomen moeten worden
  • De planning voor de komende maanden
  • De manieren waarop uw gemeente bestuurlijk en ambtelijk betrokken kan blijven bij de herziening

Meer informatie