Begin januari hebben de initiatiefnemers een gewijzigde versie van de Wet open overheid ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel beteft aanpassingen van hun initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo). In een ledenbrief gaan we in detail in op de voorgestelde aanpassingen.

Zoals eerder bericht, is de VNG op hoofdlijnen positief over de Wijzigingswet Woo. Het wetsvoorstel is het resultaat van overleg van de initiatienemers met de VNG, de andere koepels van medeoverheden en het ministerie van BZK. Het VNG-bestuur stelt als voorwaarde dat het Rijk op grond van artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet gemeenten compenseert voor de uitvoeringskosten.

Verbeteringen voor uitvoeringspraktijk

Het voorstel neemt de zorgen van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de kosten van de Woo voor een aanzienlijk deel weg: er is tegemoetgekomen aan de belangrijkste kritiekpunten van gemeenten. Bovendien blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) dat de kosten in vergelijking met het oorspronkelijke wetsvoorstel sterk zijn gereduceerd. Het is aannemelijk dat de aangepaste Woo financieel gezien hanteerbaar en uitvoerbaar is.

Belangrijkste verbeteringen

De belangrijkste verbeteringen voor de uitvoering zijn:

  • het vervallen van de verplichting om een online informatieregister in te richten (registerplicht)
  • het in scope terugbrengen van de verplichte actieve openbaarmaking van documenten
  • het faseren van de uitvoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking van documenten

Daarnaast wordt het regime van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen onder de Wob goeddeels gecontinueerd onder de Woo.

Uitvoeringstoets en compensatie van gemeenten

De MKBA geeft een indicatie van de soorten en omvang van de kosten, maar biedt onvoldoende inzicht in de uitvoeringskosten en de mogelijke fasering van actieve openbaarmaking. VNG Realisatie doet daarom de komende maanden een uitvoeringtoets om de impact op de gemeentelijke organisatie en de meerkosten van de Woo in beeld te brengen.

Als gemeente kunt u een bijdrage leveren aan deze uitvoeringstoets (zie voor aanmelden de ledenbrief). Mede op basis van de uitkomsten gaat de VNG in overleg met de minister van BZK over de compensatie voor gemeenten.

Ontwikkeling Meerjarenplan gemeenten

In plaats van het online informatieregister stelt het BZK een Meerjarenplan op waarin staat hoe bestuursorganen hun digitale informatie duurzaam toegankelijk maken. De komende tijd werkt de VNG aan de opstelling van een deelplan gemeenten ten behoeve van dit Meerjarenplan.

Projecten VNG Realisatie en deelplan

VNG Realisatie voert projecten uit om gemeenten te ondersteunen bij het op orde brengen van digitale informatie en om ervaring op te doen met actieve openbaarheid. De projecten dienen (samen met de adviezen uit de uitvoeringstoets) als basis om het deelplan gemeenten te formuleren, dit plan moet in 2020 van start gaan. Zie ook:

Informatieve bijeenkomst

VNG Realisatie houdt woensdag 10 april in Utrecht een informatieve bijeenkomst over de gewijzigde Woo, en vooral de informatiekundige gevolgen daarvan. Doelgroep zijn ambtenaren (DIV-ers, ICT-ers etc.) die te maken hebben met de informatiekundige kant van het openbaar maken van documenten in het kader van de Woo. In de ledenbrief leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomst. Zie ook:

Meer informatie

Zie ook