In een ledenbrief gaan we in op de kabinetsbesluiten over het aanvullend compensatiepakket voor corona, de opschalingskorting en het steun- en herstelpakket. Een deel van deze besluiten moet nog nader worden uitgewerkt. 

Voor sommige besluiten komt er op Prinsjesdag meer helderheid. Andere besluiten vragen uitwerking in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners.

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

De eerste tranche compensatie in mei bedroeg ruim € 700 miljoen (inclusief eerder toegekende bedragen voor eigen bijdrage Wmo en sport). In de zomer zijn afspraken gemaakt over compensatie  van extra uitgaven van GGD-en en veiligheidsregio’s (rechtstreeks). Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 365 miljoen. Maandag 31 augustus werd duidelijk dat het kabinet een besluit heeft genomen over een tweede tranche compensatie van ruim € 330 miljoen in 2020. 

Opschalingskorting

Het kabinet heeft besloten om de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021. Dit is een positieve, maar slechts eerste stap. De opschalingskorting moet wat ons betreft structureel van tafel.

Steun- en herstelpakket

Op vrijdag 28 augustus maakte het kabinet bekend dat er een Steun- en herstelpakket komt. Er komt een verlenging van de regelingen NOW, TVL en Tozo. Ook presenteert het kabinet een ‘sociaal pakket’. Naast de steunmaatregelen stelt het kabinet middelen beschikbaar voor betere begeleiding van werk naar werk (€ 650 miljoen), aanpak jeugdwerkloosheid (€ 350 miljoen), omscholing en ontwikkeling (€ 230 miljoen) en aanpak problematische schulden (€ 150 miljoen). Deze bedragen gaan niet op 1-op-1 naar gemeenten. De komende maanden werken gemeenten en de betrokken partners op de arbeidsmarkt en in de regio samen met het kabinet aan de verdere uitwerking. 

Meer informatie