De minister van OCW is gestart met het proces van de vernieuwing van het cultuurbeleid per 2021 en het erfgoedbeleid per 2019. In de ledenbrief 'Naar een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid' informeren wij u hierover.

De brief begint met een blik op het huidige wettelijke kader en thans geldende bestuurlijke afspraken. Daarna gaan we in op de algemene overwegingen die gelden bij de beoogde vernieuwingen. De bouwstenen die het Rijk nu hanteert om te komen tot weloverwogen beleidswijzigingen lichten we nader toe, voorzien van een overzicht van de voornamelijk regionale consultatie-bijeenkomsten in 2017.

Aan het eind van de brief vermelden wij voor de volledigheid de belangrijkste aspecten van het rijksbeleid c.q. de culturele basisinfrastructuur (BIS) gedurende de cultuursubsidieperiode 2017-2020. Het gaat om een beperkt aantal producerende organisaties en ondersteunende instellingen van landelijke betekenis plus de zes rijkscultuurfondsen. Zij zijn immers vaak ook lokaal van nut.

Meer infomatie