In de ledenraadpleging stemde 62% van de leden in een gewogen stemming in met het contributievoorstel van het bestuur om de contributie met 3,9% te laten stijgen. Het aangenomen contributievoorstel wordt in de uitgestelde ALV van september ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

34% van de leden steunde het geamendeerde contributievoorstel met een contributiestijging van 2,9%. Van de leden sprak 4% zich uit tegen beide voorstellen.

Amendementen

Aan het geamendeerde contributievoorstel met een stijging van 2,9% lagen drie amendementen van gelijke strekking ten grondslag. De drie amendementen van Barendrecht, Drechterland c.s. en Horst a/d Maas c.s. pleitten alle voor beperking van de door het bestuur voorgestelde contributiestijging van 3,9% tot een stijging van 2,9%. Daarmee zou voor de VNG de loon- en prijscompensatie behouden blijven, maar zou de opslag van 1% voor de ingroei naar de dekking van de kernorganisatie van het VNG bureau uit contributie-inkomsten vervallen. De amendementen waren met name gebaseerd op de slechte financiële situatie waarin gemeenten verkeren door de eerdere bezuinigingen en de gevolgen van de huidige coronamaatregelen.

Toelichting voorstel VNG-bestuur

Het bestuur deelt de financiële zorgen van de indienende gemeenten en ervaart ook zelf de gevolgen van eerdere bezuinigingen en de coronacrisis. Het bestuur heeft de amendementen ontraden omdat de VNG de middelen uit het contributievoorstel hard nodig heeft om zich juist in coronatijd extra in te zetten in de belangenbehartiging en voor producten en dienstverlening voor de leden. Die belangenbehartiging is nadrukkelijk gericht op het verkrijgen van betere financiële randvoorwaarden voor gemeenten, zowel in het licht van de eerdere bezuinigingen als van de gevolgen van de Coronacrisis. Het contributievoorstel is bovendien gebaseerd op meerjarige afspraken, waarmee de ALV in juni 2018 met een meerderheid van 96% heeft ingestemd.

Ook in de komende periode zal de VNG zich tot het uiterste inspannen om de financiële positie van gemeenten te verbeteren. De VNG zal de leden intensief blijven betrekken bij haar inzet.

Meer informatie