Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start.

Het programma zet in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening: uitvoerders moeten binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen.

‘Schouders eronder’ is een uniek initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad (LCR), de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het kan nog beter

Met het programma ‘Schouders eronder’ steken de partijen de hand in eigen boezem. Hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken. ‘Schouders eronder’ koerst op een forse professionaliseringsimpuls voor het brede lokale netwerk van schuldhulpverlening. Daarvoor zet het programma in op onder meer het bevorderen van kennis en vakmanschap van iedereen, professionals en vrijwilligers, die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden.

Onderzoek, kennisuitwisseling, blijven leren

Om dit te bereiken gaat het programma kennisuitwisseling en samenwerkingen tussen verschillende organisaties stimuleren. Dat vraagt om lerende organisaties die hun dienstverlening steeds aanpassen aan de veranderende omgeving. En het vraagt om lokale gangmakers die de kennis en kunde van de verschillende samenwerkingspartners verbinden en versterken.

Wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar de praktijk en andersom. Het programma legt de focus op kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Met hogescholen wordt een post-initiële ingangsopleiding ontwikkeld; het curriculum wordt herzien, bijscholing volgt.

Ook komt er een onderzoeksagenda in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Daarbij is er veel aandacht voor het toepassen van goed werkende interventies in de praktijk.

Effectieve werkwijzen

Effectieve werkwijzen, inspirerende voorbeelden en unieke samenwerkingsverbanden krijgen een podium binnen het programma en worden landelijk gedeeld. ‘Schouders eronder’ zal de schuldhulpverleningssector ondersteunen bij het gebruik van effectieve werkwijzen, onder andere door de ontwikkeling van toolkits, zelfscans en apps en door het stimuleren van benchlearning.

Ambitieus programma

‘Schouders eronder’ gaat aansluiten bij bestaande programma’s en projecten. Met dit ambitieuze programma geven de vijf initiatiefnemers concrete invulling aan de belofte die zij in hun pamflet ‘Naar een betere aanpak van Schulden en Armoede’ hebben gedaan, en aan de toezegging van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer. Dit alles komt voort uit de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Rijksverantwoordelijkheid

In het pamflet hebben de vijf partijen ook een oproep gedaan aan het kabinet. Het Rijk is aan zet: dit programma kan niet zonder een basis van stevige verbeteringen op (macro-) terreinen van incassobevoegdheden, toeslagen, arbeidsmarkt en inkomensvoorzieningen. Ook hiervoor blijven de vijf partijen aandacht vragen.

Vervolg

De volgende stap van dit programma zal te vinden zijn op de websites van de vijf betrokken partijen.

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Christophe Geuskens, programmamanager Schouders eronder: