Op 16 juni 2021 nam de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie van de gemeente Rotterdam aan over de opname van een specifiek artikel over het gebruik van lachgas in de model- Algemene plaatselijke verordening (APV). 

Het gaat hier om een artikel dat reeds eerder in de model-APV van de VNG was opgenomen (artikel 2:48a: verboden lachgasgebruik). Wij hadden dit artikel destijds uit de model-APV geschrapt vanwege mogelijke bewijsproblemen.

Feitcode

Om de motie te kunnen uitvoeren heeft de VNG het betreffende artikel 2:48a nogmaals voorgelegd aan de Commissie Feiten en Tarieven van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Wij hebben hen gevraagd of het toch mogelijk is om aan artikel 2.48a in de model-APV een feitcode te koppelen.

De uitkomst van deze uitvraag is nu dat de Commissie Feiten en Tarieven alsnog mogelijkheden ziet om het specifieke lachgasverbod in artikel 2:48a met een feitcode te ondersteunen. Verwacht wordt dat meerdere feitcodes nodig zijn, omdat het artikel verscheidene bestanddelen bevat. De commissie gaat dit nader uitwerken. De verwachting is dat de feitcodes per 1 november 2021 beschikbaar komen. Vanaf dat moment is een bestuurlijke strafbeschikking mogelijk bij overtreding van artikel 2:48a. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

Artikel 2:74a model-APV blijft bestaan

Ook het bestaande artikel 2:74a model-APV dat ziet op openlijk drugsgebruik biedt goede mogelijkheden om op lachgasgebruik te handhaven. Lachgas wordt hierbij aangemerkt als ‘daarop gelijkende waar’. De feitcode die sinds 1 juli 2021 hierop betrekking heeft blijft bestaan. Gemeenten kunnen daarom sinds 1 juli jl. een bestuurlijke strafbeschikking uitvaardigen bij overtreding van deze bepaling. Daaraan verandert dus niets.

Aanvulling model-APV

Uitkomst van het overleg met het CVOM is dat wij ook het nieuwe artikel 2:48a in de Model-APV invoegen. Hiermee geven we uitvoering aan de motie van de gemeente Rotterdam. Zie voor de tekst en toelichting 'Meer informatie’. Het artikel komt grotendeels overeen met het eerder in de toelichting op de Model-APV opgenomen voorbeeldartikel 2:48a (lachgasverbod). Als hiervoor de betreffende feitcodes gereed zijn informeren wij u nader.

Let op!

Wij attenderen u nogmaals expliciet op het volgende: De komende maanden is het gebruik van een feitcode alleen mogelijk op grond van artikel 2:74a model-APV. De feitcodes voor het nieuwe artikel 2:48a zijn nog niet gereed en komen naar verwachting per 1 november 2021 beschikbaar.

Meer informatie