De VNG-commissie Financiën vergaderde op 24 mei 2018. We blikken terug op de belangrijkste agendapunten van deze vergadering. De ontwikkelingen van het IBP, normvergoeding onderwijshuisvesting, BUIG en middelen voor volwasseneducatie werden besproken. 

Ontwikkelingen IBP

De VNG-ledenbrief van 16 mei 2018 over het IBP werd in de commissie besproken. In aansluiting op deze ledenbrief bezoekt Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, de provinciale afdelingen om hen te informeren over het IBP. Op 31 mei 2018 was er een live webinar over de financiën van het Interbestuurlijk programma. Het webinar is ook na 31 mei 2018 nog te bekijken.

Normvergoeding onderwijshuisvesting

Er een gezamenlijk voorstel van VNG, PO Raad en VO Raad om een aantal zaken in het stelsel te verbeteren. Dit zijn zaken zoals renovatie, meerjarige planning en opheffen investeringsverbod primair onderwijs. Een volgende stap is de versnelling van de verduurzaming, dat proces hangt weer samen met het klimaatakkoord. De VNG-commissie Onderwijs Cultuur en Sport beheert het onderwerp en werkt daarin samen met de commissie Financiën. Zo is recent voorgesteld om de normbedragen met 40% te verhogen om ze beter te laten aansluiten op de werkelijke kosten. 

BUIG

Het macrobudget voor de BUIG vertoont ook in 2017 een fors tekort. In de commissie wordt gediscussieerd over de oorzaken daarvan. Zie in dat verband ook de VNG-brief van 5 april 2018 aan Minister Ollongren. Met het oog op de algemene ledenvergadering in juni wil de commissie dit onderwerp goed blijven begeleiden en maakt daarover procesafspraken. 

Over het verdeelmodel

Op 17 mei heeft de VNG het concepteindrapport van SEO Economisch Onderzoek ontvangen over het verdeelmodel gebundelde uitkering 2019. Dit rapport is vervolgens op 22 mei toegelicht door SEO in de begeleidingscommissie. Op 7 juni staat het bestuurlijk overleg gepland waar het verdeelmodel besproken wordt en tot uiterlijk 15 juni kan de VNG haar standpunt aangeven. Het advies van de experts komt naar verwachting begin juni. 

Middelen voor volwasseneducatie (WEB)

In 2015 zijn de middelen voor Volwasseneneducatie (WEB) uit het participatiebudget gehaald en in een specifieke uitkering ondergebracht. Regionale samenwerking werd verplicht gesteld en het WEB-budget wordt daarom verdeeld over de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. In de wet is destijds opgenomen dat de middelen in 2018 niet geoormerkt in het gemeentefonds zouden terechtkomen, tenzij daartoe onoverkomelijke bezwaren zouden bestaan. 

Geen versnippering van het budget

De VNG-commissie Financiën merkt op dat toevoegen aan de algemene middelen in principe altijd het uitgangspunt moet zijn, maar dat het verdelen van de WEB-middelen wel kan leiden tot een grote versnippering van het budget. Verdeling over alle gemeenten kan bovendien leiden tot tenietdoen van de door centrumgemeenten inmiddels opgebouwde infrastructuur. Voorstel is om het voorlopig als decentralisatie uitkering toe te voegen aan het Gemeentefonds en vervolgens nog eens goed te bekijken wat verstandig is. 

Meer informatie