In een gezamenlijke reactie met UvW en IOP heeft de VNG formeel gereageerd op de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) die in consultatie is gegaan. Een aantal bestuurlijke afspraken is ondanks toezeggingen van het ministerie van EZK niet in het wetsvoorstel verwerkt.

De VNG heeft - samen met andere decentrale overheden - de afgelopen maanden intensief overlegd met het ministerie van EZK over de totstandkoming van de wet. Daarbij heeft de VNG de input van gemeenten meegenomen. Veel van deze input is verwerkt in de Warmtewet 2.

Afspraken niet opgenomen in wetteksten

In hun reactie wijzen de koepels op verschillende punten in het wetsvoorstel waarbij ook de invulling van de 3 in het Bestuurlijk Overleg gemaakte afspraken van belang zijn om met vertrouwen in een goede afloop met deze warmtewet aan de slag te kunnen gaan. Over een deel van de punten in deze consultatie-inbreng is in het bestuurlijk overleg afspraken gemaakt, maar deze afspraken zijn niet opgenomen in de huidige wetteksten. Het gaat daarbij om:

  1. Het langetermijnperspectief en de daarbij horende systeemkeuzes
  2. De borging van de publieke belangen
  3. De uitvoeringspunten
  4. De relatie met aanpalende trajecten

In hun reactie geven de koepels voorstellen die, in de gevallen dat er al afspraken gemaakt zijn, een nadere uitwerking geven van de afspraak in de wet. De einddatum van de consultatie is 3 augustus 2020.

Warmtewet

De Warmtewet geeft invulling aan de regiefunctie van gemeenten binnen de wijkgerichte aanpak om woningen aardgasvrij te maken. De wet is een van de instrumenten die invulling geeft aan de randvoorwaarden die gemeenten hebben gesteld bij de ondertekening van het Klimaatakkoord.

Meer informatie