Op woensdag 27 juni is de nieuwe Klimaatwet gepresenteerd door fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PVDA en SP. Deze Klimaatwet is de opvolger van de initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks uit 2015. 

Doelstellingen

De doelstellingen uit de Klimaatwet zijn: 
•    Nederland moet in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990 
•    49% van deze reductie moet in 2030 moet zijn gerealiseerd
•    In 2050 is de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal

Deze doelen zijn een streven, het zijn geen wettelijk afdwingbare doelen. Naast deze doelstellingen komt er elk jaar in oktober een Klimaatdag, een soort Prinsjesdag over het klimaat en de doelstellingen van de Klimaatwet. Hier presenteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) haar jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en debatteert de Kamer of Nederland op koers loopt in de klimaatambitie richting 2030 en verder. 

VNG-standpunt

De VNG is blij met de wet, omdat het garant staat voor consistent rijksbeleid en dat is waar gemeenten een grote behoefte aan hebben. De klimaatambities vergen langjarige inzet en de wet zorgt dat ook volgende kabinetten er aan gebonden zijn. 

Relatie met Klimaatakkoord

De Klimaatwet borgt de ambities op de lange termijn. Het komende Klimaatakkoord gaat de invulling geven hoe we deze ambities kunnen waarmaken. De ruimtelijke inbedding wordt regionaal en decentraal ingevuld via de regionale klimaat- en energiestrategieën (RES). De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord worden half juli gepresenteerd.

Omgevingswet

De VNG heeft de wet nog niet kunnen bestuderen. We gaan ervan uit dat de Klimaatwet voor gemeenten geen nieuwe procedures of plannen gaat opleveren. En dat er een één op één koppeling wordt gelegd met de Omgevingswet.

Meer informatie