Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma is een kernteam Zorg en Veiligheid gevormd met Huub Vissers (gemeente Tilburg) en Tjolina Proost (regio Gooi en Vechtstreek). Zij vertellen over hun ervaringen, welke kansen ontstaan er door het IBP en hoe ze opgaven aanpakken.

Wie zijn jullie?

“Ik ben Tjolina Proost, beleidscoördinator Maatschappelijke Zorg en regionaal projectleider Aanpak Verward Gedrag sinds 1 januari 2017. Sindsdien heb ik samen met gemeenten, partners en ervaringsdeskundigen heel hard gewerkt aan een betere dienstverlening aan mensen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip belanden. Door het stimuleren van samenwerking op alle niveaus, het uitbreiden en professionaliseren van ons zorg- en ondersteuningsaanbod zijn we al een heel eind gekomen met een goed werkende aanpak voor deze kwetsbare inwoners.”

“Ik ben Huub Vissers, strateeg Veiligheid en Wijken. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de strategische advisering, lobby, beleidsontwikkeling en alliantievorming op de dossiers van veiligheid binnen de gemeente Tilburg.”

Waarom zijn jullie in het kernteam gaan zitten?

Tjolina en Huub geven aan dat het kernteam voor hun een belangrijk platform is om te achterhalen welke kansen en knelpunten gemeenten hebben op het gebied van zorg en veiligheid.

Tjolina: “In mijn werk kom ik situaties tegen die we in de regio niet kunnen oplossen zonder partnerschap met het Rijk. Zo hebben professionals en organisaties in onze regio te maken met wachttijden, het gebrek aan beschikbare specialistische zorgexpertise en-, onduidelijkheid over eigenaarschap en financiering van casuïstiek op de grens van Wlz, Wmo en ZvW. Evenals duidelijke en passende regels rondom gegevensdeling voor preventie en vroegsignalering. Verder zijn de aanpalende schulden- en huisvestingopgaven enorme uitdagingen, waarbij Rijk en gemeenten samen moeten optrekken. Het kernteam vormt voor mij een mogelijkheid om deze zaken landelijk over het voetlicht te brengen en te werken aan passende korte en lange termijnoplossingen. We leren daarbij van elkaar en we kunnen met elkaar meekijken.”

Huub: “Ik neem deel aan het kernteam, omdat ik mij kan vinden in de uitgangspunten van het Interbestuurlijk Programma: optreden als 1-overheid om gezamenlijk maatschappelijke problemen te kunnen tackelen. Ik vind het erg belangrijk als we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat mensen op straat iets gaan merken van het Interbestuurlijk Programma. Uiteindelijk moet je buiten op straat de effecten kunnen zien.”

Welke kansen zien jullie ontstaan door het Interbestuurlijk Programma?

Tjolina: “Ik zie met het IBP een mooie kans om zaken beter op elkaar af te stemmen en meer integraal aan te pakken. Nu zie ik bijvoorbeeld veel overlap tussen het programma Aanpak Verward Gedrag, de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en het GGZ akkoord. Dat kan efficiënter naar mijn idee. Ook komen de systeemknelpunten op het gebied van huiselijke geweld en kindermishandeling, verward gedrag en menshandel erg met elkaar overeen. In plaats van apart zou je deze punten gezamenlijk kunnen oppakken en werken naar een oplossing. Kortom: ik hoop op meer slagkracht door de thema’s op Zorg & Veiligheid te bundelen en door samen met het Rijk en partners op te trekken.”

Huub Vissers beaamt dit, maar stelt ook dat voor hem de meerwaarde van het Interbestuurlijk Programma voornamelijk zit in de coördinatie van de afzonderlijke programma’s op het gebied van Zorg en Veiligheid:

“Er zijn al verschillende initiatieven en gremia die in het teken staan van zorg en veiligheid, bijvoorbeeld het Schakelteam Verwarde Personen, Veilig Thuis, Koers en Kansen en de stuurgroep zorg en veiligheid. Het IBP vormt een mooie kans om een beeld te krijgen van het totale speelveld en hierop in te spelen.”

Hoe pakken jullie de opgave aan binnen het kernteam? Hoe pakken jullie de opgave aan met andere betrokken overheden en partners?

Het kernteam Zorg en Veiligheid zit nog in een verkennende fase. Er is gestart met een verkenning van de verschillende deelthema’s: wat speelt er, wat gaat goed, wat kan er beter en wat hebben we daarvoor nodig qua inhoud, structuur, proces en randvoorwaarden.

Huub: “het is soms echt nog een zoektocht. Waar zijn we voor op aarde? In de komende periode zal dit meer duidelijk gaan worden. Dan kunnen we ook samen met andere partijen aan de slag gaan”. Tjolina legt uit dat er op dit moment wordt gewerkt aan een eerste conceptvoorstel en deze wordt vervolgens teruggelegd aan de eigen achterban. “Daarna gaan we in gesprek met onze partners en het Rijk om zo tot een gezamenlijk voorstel te komen. Dit zal de vorm krijgen van een cyclisch proces.”