Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma op 4 en 5 april, is een kernteam gevormd over ‘laaggeletterdheid’. VNG- medewerkster Lydia Jongmans, contactpersoon van deze groep: 'Het IBP kan als doorbraakdossier voor een brede aanpak van laaggeletterdheid dienen'. 

Wie ben je?

Missing media.Ik ben Lydia Jongmans, werkzaam bij de VNG als IBP-contactpersoon laaggeletterdheid. Het is een breed thema, daarom werk ik intern samen met diverse collega’s die op verschillende onderdelen actief zijn.

Hoe ben je betrokken bij het Interbestuurlijk Programma?

Na de totstandkoming van het IBP en in de aanloop na de startdagen in Den Bosch ben ik gevraagd om de integrale benadering van laaggeletterdheid te bevorderen. Dit is één van de opgaven binnen het sociaal domein.

Wat zijn de belangrijkste zaken die op het thema laaggeletterdheid spelen?

In de programmastart van het Interbestuurlijk programma staat bij opgave 5,6:

Mensen die zich met het Nederlands niet goed kunnen redden

 

 

‘Rond de 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd. Ze lopen in het dagelijks leven (bijvoorbeeld werk) tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen. Rijk en gemeenten trekken samen op om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Via het actieprogramma Tel mee met taal worden gemeenten ondersteund bij het opzetten van een duurzaam netwerk voor laaggeletterdheid.’                 

Vaardigheid (digi)taal is een relevant onderdeel van veel beleidsterreinen en wetten. In directe zin binnen onderwijs, volwasseneneducatie en beroepsonderwijs, inburgering, werk/participatie en openbare bibliotheken. Ook bij gezondheid en maatschappelijke ondersteuning plus de verdere uitrol van de digitale overheid is (digi)taalvaardigheid van belang. Preventie is ook een aandachtspunt, te beginnen bij de voor- en vroegschoolse educatie.

Hoe wordt het thema laaggeletterdheid aangepakt? Hoe worden andere overheden en partners betrokken?

Het thema wordt voortvarend aangepakt.

Zowel bij gemeenten als het Rijk is men verheugd dat het thema nu prominent op de gezamenlijke agenda staat.

Gemeentelijke collega’s zijn door de VNG betrokken bij de IBP-startdagen in april, er is een kernteam gevormd en velen hebben gemeld betrokken te willen blijven.

Uitwerking

Vanuit vier betrokken ministeries (BZK, OCW, SZW en VWS) is de VNG direct uitgenodigd om mee te denken over de IBP-uitwerking. Zo zijn er in juni en juli bij OCW en in gastgemeenten drie gezamenlijke Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+ voor de doelgroep, aanbieders, overheden enzovoort.

Wet educatie en beroepsonderwijs

Ook zijn we van rijkswege inmiddels zorgvuldig geconsulteerd over een tijdelijke vernieuwing in de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met partners zijn we in overleg, maar we moeten daarbij in het oog houden dat gemeenten vanwege het bereik van de doelgroep formele en niet-formele kanalen willen kunnen benutten en gedwongen winkelnering bij één bepaald type aanbieder afwijzen.

Welke kansen zie je ontstaan door het Interbestuurlijk programma?

Het IBP kan als doorbraakdossier voor een brede aanpak van laaggeletterdheid dienen.

Op dit moment zijn zeven departementen op onderdelen actief en alle goede bedoelingen ten spijt heeft dit geleid tot versnippering. Gemeenten werden tot op heden van rijkswege al dan niet direct betrokken en zijn derhalve onvoldoende in staat gesteld om de projecten/activiteiten in te passen in hun integrale beleid voor de doelgroep. Wij constateren thans bij het Rijk de bereidheid om meer regie bij gemeenten te leggen en tevens samen te bezien welke andere partijen zoals bijvoorbeeld werkgevers in de toekomst eveneens een relevante rol moeten blijven of gaan spelen.

Meer informatie