De Tweede Kamer debatteert vandaag (in eerste termijn) over het initiatiefvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ van het Kamerlid Vera Bergkamp (D66). Vorig jaar nam de Algemene Ledenvergadering van de VNG (8 juni) een position paper aan over het coffeeshopbeleid.

Dit 'position paper cannabisbeleid' is gebaseerd ophet rapport 'Het failliet van het gedogen' van de commissie-Schneiders. (Zie onderaan dit bericht.)

Drie perspectieven

Gemeenten willen wijziging van beleid uit drie perspectieven:             

  • de volksgezondheid
  • de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
  • de aanpak van overlast en openbare orde-problematiek

Binnen het huidige gedoogbeleid kan de overheid deze vraagstukken onvoldoende beantwoorden.

Visie VNG

Op grond van het position paper cannabisbeleid komt de VNG tot de volgende visie op het initiatief-wetsvoorstel:

  • Het is goed dat er beweging komt op dit dossier: gemeenten ervaren het huidige gedoogbeleid in toenemende mate als onwerkbaar.
  • Het wetsvoorstel werkt een scenario uit op basis van een gesloten keten van teelt tot verkoop: dit wordt ook beoogd door gemeenten.
  • Het scheiden van de markt (wat wordt gedoogd/wat is illegaal) geeft meer duidelijkheid en consistentie in de handhavingsketen.
  • Een systeemwijziging naar een geregelde, gesloten coffeeshopketen moet hand in hand gaan met een intensivering van de preventieve aanpak en de aanpak van illegale teelt en handel. Gemeenten, Rijk, nationale politie en OM moeten daarvoor de handen ineen slaan.
  • Het is goed te zien dat het wetsvoorstel uitgaat van een representatieve nulmeting en gedegen evaluaties (na 3 en 5 jaar) van de doeltreffendheid en effecten. Dit om een goed beeld te krijgen van de precieze gevolgen en uitvoeringsconsequenties van de wet voor gemeenten.

Meer informatie

Bekijk via de link hieronder het VNG-position paper en het rapport 'Het failliet van het gedogen'.