Het debat dat de Tweede Kamer morgen heeft over de Wet Voortgang Energietransitie (VEt) bepaalt de koers en ambitie op de energietransitie voor de komende jaren. De juiste keuzes zijn nodig om decentrale overheden in staat te stellen hun ambities en die van het regeerakkoord waar te laten maken.

Dat schrijven de VNG en het IPO vandaag in een mail aan de Tweede Kamer. Het gaat ons om twee hoofdzaken: de rol en taken van netbeheerders en het afschaffen van de plicht tot gasaansluiting bij nieuwbouw.

Rol netbeheerders

Minister Wiebes wil dat netbeheerders en aandeelhouders, gemeenten en provincies, samen de schouders zetten onder de energietransitie om perspectief te bieden voor burgers en bedrijven. De VNG en het IPO omarmen dit, we denken graag mee over de AMvB die het netbeheerders mogelijk maakt hun aandeel te leveren.

Gasaansluitplicht nieuwbouw

Met oog op het doel 'Nederland aardgasvrij in 2050', kunnen we ons niet permitteren nieuwbouw nog op aardgas aan te sluiten. En ook bestaande wijken moeten van onderop, met democratisch draagvlak van Provinciale Staten en gemeenteraden, aangewezen kunnen worden om stapsgewijs aardgasloos te worden.

Amendement Jetten c.s.

De nota van wijziging en het amendement van de Kamerleden Jetten, Yeşilgöz-Zegerius, Mulder en Dik-Faber (zie onderaan dit bericht) stellen precies voor wat het IPO en de VNG voor ogen staat.

Wethouder Berend de Vries (Tilburg), voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit: 'Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om af te wegen waar nieuwbouw van woningen gerealiseerd wordt. Goed dat dit amendement ook de verantwoordelijkheid bij gemeenten neerlegt om af te wegen of daar nog een gasaansluiting toegestaan wordt.'

Meer informatie

Zie ook