Het kabinet streeft samen met gemeenten naar een groter aanbod van middenhuurwoningen. Om dit te bereiken ligt een wetsvoorstel ter consultatie waarin de markttoets wordt vereenvoudigd en huisvestingsverordening toegepast mag worden op de ruimteverdeling. De VNG is ingenomen met het wetsvoorstel.

Wetsvoorstel

De markttoets is de goedkeuringsprocedure voor woningcorporaties die in het middensegment willen verhuren. In het voorstel wordt de markttoets vereenvoudigd. Ook wordt uitdrukkelijker geregeld dat gemeenten de huisvestingsverordening ook kunnen toepassen op de woonruimteverdeling van middenhuurwoningen.

Standpunt VNG

De VNG is ingenomen met het wetsvoorstel. De markttoets uit de woningwet was te ingewikkeld en werd door gemeenten ook nauwelijks gebruikt. Daarnaast is het goed dat de minister verduidelijkt dat de huisvestingsverordening ook kan worden toegepast op de middenhuur.

Veranderingen middenhuur

De afgelopen periode zijn veranderingen doorgevoerd. Zo kunnen gemeenten sinds vorig jaar middenhuur als categorie opnemen in bestemmingsplannen. Het ministerie is inmiddels een expertteam gestart dat regionale partijen adviseert over woningbouw in brede zin, en daarbij ook adviseert over specifiek middenhuur.

  • De ervaring leert dat het lastig is voor gemeenten om te borgen dat een middenhuurwoning een bepaalde kwaliteit (met name qua oppervlakte) en prijs heeft en dat de woning voor lange tijd behouden blijft voor het middensegment.
  • De VNG pleit er daarom voor om te borgen dat gemeenten dit dwingend moeten kunnen regelen, ook als ze geen eigenaar zijn van de grond.
  • ‘Middenhuur’ is bij uitstek een voorbeeld waaruit blijkt dat de Nederlandse woningmarkt heel divers is.
  • De VNG vindt dat de minister op zijn minst moet onderzoeken of een regionale differentiatie in de huurliberalisatiegrens een goede aanvullende maatregel kan zijn.

Meer informatie