Het kabinet erkent de financiële tekorten in het sociaal domein en neemt de signalen van gemeenten hierover serieus. Voor een deel wordt tegemoetgekomen aan de oproep zoals verwoord in vier samenhangende moties die hierover werden aangenomen tijdens de ALV van de VNG op 27 juni.

De afgelopen periode heeft de VNG intensief met het kabinet gesproken over concrete oplossingen voor de problemen. Vandaag ontvingen we de kabinetsreactie op de moties. (Zie onderaan dit bericht.)

Onderzoeken versneld

Voor de problemen bij de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen (BUIG) biedt het kabinet een toereikende financiële tegemoetkoming. Dit voorkomt dat tekorten uit het verleden doorwerken. Op het gebied van de jeugdhulp zijn op dit moment nog geen structurele afspraken over een toereikend macrobudget. Maar het kabinet erkent nu wel de signalen van tekorten, en is bereid om onderzoeken naar de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen te versnellen om vervolgens tot oplossingen te komen.

Voorstel aan gemeenten

In  een vandaag verzonden ledenbrief (zie onderaan dit bericht) stelt de VNG de gemeenten voor om:

  1. Vast te stellen dat er gezien de discussie met het kabinet geen streep onder het verleden is gezet. (Naar aanleiding van de motie IBP inzake de streep onder het verleden).
  2. De lijn te handhaven dat we samen met het kabinet opgaven willen uitvoeren, maar per (deel)akkoord zullen beoordelen of er voldoende financiële ruimte is voor de uitvoering in relatie tot de oplossing van structurele problemen in het sociaal domein. (Conform de motie Stevige structurele afspraken sociaal domein).
  3. De blokkade op het sluiten van (deel)akkoorden in het sociaal domein met financiële consequenties op te heffen. (Conform de motie Advies ROB over financieringssystematiek bijstand, waarin overeenstemming met het kabinet over de aanbevelingen van de ROB als voorwaarde is opgenomen).
  4. De samenwerking met het kabinet in het Interbestuurlijk Programma (IBP) te continueren.

De leden van de VNG stemmen in de Buitengewone ALV op 30 november over het voorstel.

Belangrijke stap

De kabinetsreactie is een belangrijke stap om te komen tot een ánder gesprek vanuit onze grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Daarbij is het wel noodzakelijk dat in het voorjaar een oplossing komt voor de problemen in de jeugdhulp.

Meer informatie