In de maatschappelijke Business Case die Pieter Jeroense van de VNG gisteren ontving, wordt inzichtelijk hoe de inzet van jongeren zorgt voor dalende kosten. Het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in Nederland wordt geschat op 45 miljoen euro. Hoe doen gemeenten dat?

Maatschappelijke Business Case (mBC)

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiële effect is van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht door middel van een maatschappelijke Business Case (mBC). Deze mBC werd gisteren overhandigd aan Pieter Jeroense van de VNG.

Jongerenwerk voorkomt zorg en vergroot sociale cohesie

Door de preventieve inzet van jongerenwerk is zorg niet altijd (direct) nodig. Wanneer jongerenwerk met zorg wordt gecombineerd is het mogelijk om zorg af te schalen en te normaliseren. Dit maakt dat  jongerenwerk een belangrijke bijdrage levert aan het beheersen van zorgkosten.

Uit de mBC blijkt ook dat jongerenwerk sociale cohesie in wijken versterkt. Jongerenwerk bevordert verbintenis tussen jongeren en buurtbewoners, waardoor zij sneller aansluiten bij elkaars activiteiten. Actief bijdragen aan de wijk heeft positieve effecten op de ontwikkeling van jongeren: hun persoonlijke vaardigheden en zelfvertrouwen groeien hierdoor.

Aanbevelingen voor gemeenten

De mBC biedt ook aanbevelingen voor gemeenten om jongerenwerk meer tot zijn recht te laten komen:
•    Faciliteer en positioneer het jongerenwerk als verbindende schakel tussen sectoren zoals onderwijs, Jeugdhulp, zorg en politie
•    Geef het jongerenwerk en hun samenwerkingspartners de ruimte en tijd om hun samenwerking te versterken en te verfijnen
•    Stimuleer het outreachend werken door het jongerenwerk zodat jongeren beter bereikt worden. Zorg ervoor dat de samenwerkingspartners hier gebruik van maken

Hoe is de mBC uitgevoerd?

De mBC is uitgevoerd door Participe Advies in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel: gemeenten handvatten geven voor de inzet van het jongerenwerk in het sociaal domein. Om tot de mBC te komen hebben acht jongerenwerkorganisaties uit stedelijke en landelijke gemeenten en het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam samengewerkt. In de mBC zijn kwalitatieve en kwantitatieve data gecombineerd: interviews met jongeren, de jongerenwerkorganisaties en stakeholders; onderzoeksgegevens en data-analyse.

Meer informatie