Het ministerie van BZK heeft gemeenten via de septembercirculaire geïnformeerd over de actuele budgetten voor Beschermd Wonen per gemeente. In het overzicht is de definitieve uitname verwerkt die het gevolg is van de openstelling van de Wet langdurende zorg (Wlz).

Tot nu toe waren daarvan alleen schattingen bekend, maar nu is op grond van nacalculatie te zien hoeveel de definitieve uitname bedraagt.

Nieuw verdeelmodel en overgangsregeling

Er is verder een actueel rekenbestand beschikbaar dat inzicht biedt in de uitkomsten van het beoogde nieuwe verdeelmodel voor Beschermd Wonen en de bijbehorende overgangsregeling per gemeente. Het gaat dan om de uitkomsten ná verwerking van de nacalculatie van de Wlz-uitname. Die nacalculatie heeft geen gevolgen voor het aandeel per gemeente in het nieuwe verdeelmodel, maar is wel van invloed op het tempo waarin gemeenten hiernaar toegroeien (de overgangsregeling). Zie:

Let op: het gaat hierbij om een verwachting op grond van het nieuwe verdeelmodel dat nog in een consultatieronde wordt voorgelegd aan gemeenten. Met deze informatie kunnen gemeenten concreet zien welke gevolgen het nieuwe model voor hen heeft.

Meer informatie