De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering gaat naar 1 juli 2021. Dit maakte de minister van SZW in overleg met de VNG vandaag bekend. 

Om de wet goed te kunnen implementeren zijn heldere financiële en wettelijke kaders nodig. De VNG is nog in gesprek met het ministerie over de financiën.

Daarnaast is de lagere regelgeving nog in voorbereiding en dit werkt door in de inrichting van de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners. 

Implementatie

De extra tijd is nodig voor gemeenten om de uitvoering van de plannen goed vorm te gaan geven. Veel gemeenten zijn hier al mee gestart.

Het wetsvoorstel voor de Wet inburgering ligt nu voor advies bij de Raad van State. Na ontvangst en verwerking van het advies wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer, naar verwachting nog voor het zomerreces.

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de invulling hiervan. Ook nu weer zijn gemeenten en andere partners betrokken bij onderdelen van de uitwerking.

Meer informatie