Gemeenten en Rijk spraken tijdens een bestuurlijk overleg op 11 mei af om het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) verder uit te werken. Dit naar aanleiding van de eerder gemaakte afspraken over het opvolgen van het advies van het Expertiseteam MO-BW-BG (ingesteld door de VNG).

Bouwsteen 5 uit dit advies luidt: 'Het stelsel bevat het principe van een kostenverrekening of woonplaatsbeginsel zodat de gemeente van herkomst voor een bepaalde periode de kosten betaalt van de voorziening in andere gemeenten. De exacte uitwerking hiervan moet nader worden onderzocht.'

Waarom het woonplaatsbeginsel BW?

Het scenario woonplaatsbeginsel sluit het beste aan op de breed ondersteunde toekomstvisie op BW van de commissie-Dannenberg en vormt de beste prikkel voor het vormgeven van lokale ondersteuning. Als alle gemeenten de verantwoordelijkheid gaan dragen voor BW, dan moet ook de volle verantwoordelijkheid voor BW voor de inwoners van de gemeente bij de herkomstgemeente liggen.

Bovendien sluit dit scenario het beste aan bij het nieuwe verdeelmodel BW. Kostenverrekening is volgens de juristen van het ministerie van VWS en de VNG juridisch niet haalbaar omdat het complex is om de verantwoordelijkheidsverdeling tussen herkomstgemeente, aanmeldgemeente en BW-gemeente in de wet vast te leggen. Daarnaast gaat kostenverrekening voorbij aan het budgetrecht van de gemeenteraad en beperkt het de beleidsvrijheid van gemeenten.

Verdere proces wetsvoorstel

Gemeenten werken in een landelijke werkgroep in samenwerking met de ministerie van VWS en BZK aan het wetsvoorstel. De planning is dat in juli de online consultatie van het wetsvoorstel start. VNG Realisatie doet een uitvoeringstoets. Zodra er meer informatie bekend is, informeren we gemeenten nader. 

Meer informatie