De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) gaan op 1 januari 2020 in als vervangers van de Wet BOPZ. Regelmatig berichten we over de stand van zaken van de (voorbereidingen op de) invoering.

De Wvggz regelt de rechten van mensen met psychiatrische problematiek die te maken hebben met verplichte zorg. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen. De wetten zorgen voor beleidsmatige en organisatorische gevolgen voor gemeenten, zoals de positie van de burgemeester, het uitvoeren van een verkennend onderzoek en veilige informatie-uitwisseling met andere ketenpartners.

Hoe staat het met de invoering?

Voor de invoering van de wetten is al het nodige georganiseerd, maar in de laatste maand voor de inwerkingtreding staan nog een aantal belangrijke pijlers op de planning. We gaan hieronder ook in op waar u het komend jaar terecht kunt met uw vragen.  

Ervaringen met proefimplementaties 

In november zijn de eerste proefimplementaties in de regio’s gestart. De proefimplementaties vormen een belangrijk onderdeel bij de implementatie van de Wvggz. De ervaringen zijn wisselend, het wekt de indruk dat een geslaagde proefimplementatie afhangt van een aantal factoren. Behoefte aan praktische tips over de voorbereiding en begeleiding van de proefimplementaties? Bekijk dan dit memo (pdf).

Trainingsmogelijkheden

  In november zijn trainingen gestart voor triagisten, verkennend onderzoek en uitvoering Wvggz voor wijkteams. Daarnaast is er een themasessie ontwikkeld die ingaat op de rol van de burgemeester en de gemandateerden als het gaat om de hoorplicht. Belangstelling? Stuur een mail naar: vngacademie@vng.nl

  Wet zorg en dwang

  In december kunnen gemeenten nog een aantal Wzd-sessies en informatieproducten verwachten. Samen met VLOT werkt de VNG aan een factsheet over de rol van de gemeente, met antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

  Hulplijnen bij vragen 

  Als de Wvggz en Wzd eenmaal van kracht zijn, kunnen nieuwe vragen opkomen. Ook in 2020 zijn verschillende hulplijnen ingericht waar u met uw vragen terecht kunt.

  • De eerste hulplijn ligt intern bij gemeenten. De invulling hiervan kan verschillen per gemeente. Inhoudelijk kan dit bijvoorbeeld via een directe collega, een teamleider, een beleidsmedewerker of een andere lokaal in te richten back-up mogelijkheid. U kunt hier terecht met vragen over de werking van de Wvggz en Wzd, bijvoorbeeld over de werkprocessen, lokale afspraken, de kwaliteit van de uitvoering. Op het vlak van ICT en informatievoorziening (IV) zou dit bijvoorbeeld in eerste aanleg via de ICT-helpdesk van de gemeente kunnen. Deze hulplijn gaat over de werking van de IV. 
  • Voor vragen over het informatiesysteem van Khonraad is de helpdesk van Khonraad 24x7 beschikbaar. Wanneer er vragen zijn over de werking en beschikbaarheid van Khonraad (o.a. inloggegevens) en deze niet intern bij de gemeente worden opgelost, dan is dit de aangewezen weg. Bovendien kan het zijn dat in lokaal of regionaal verband gewerkt wordt met andere leveranciers. Vanzelfsprekend kunt u daar terecht met vragen over deze systemen.
  • Ten slotte biedt ook de projectorganisatie Wvggz/Wzd van de VNG ondersteuning. Wanneer een vraag niet door bovenstaande hulplijnen kan worden afgehandeld, dan kunt u uw vragen richten aan de VNG. Waar nodig zullen wij dan met het ministerie overleggen over een passend antwoord.

  U kunt hiervoor terecht bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG: tel. 070 - 373 83 93 (op werkdagen van 8.30-17.00 uur)

  Meer informatie

  Wat betekent het nu precies dat de Wvggz 'meer instrumenten biedt voor zorg op maat'?
  In een korte videopresentatie praten we u bij over alle ins en outs: