Onderzoekers van het Centraal Planbureau concluderen dat de investeringen van gemeenten (in % van het bbp) door de economische crisis met 40% zijn gedaald.

De mediaan voor de investeringen van gemeenten is zelfs gehalveerd van € 434 naar € 227 per inwoner.  De daling naar het historisch lage peil van 1,0 van het bbp in 2006 komt door de grote kortingen op de rijksbijdragen (via het gemeentefonds) aan gemeenten en door het inzakken van de vastgoedmarkt.

Nog niet meer investeringen

De daling van de investeringen deed zich vooral voor bij de investeringen op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking, bouwgrondexploitatie, ruimtelijke ordening en huisvesting. Ondanks de daling van de totale investeringen werd meer geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en riolering. Met het economisch herstel zijn de investeringen in 2017 (nog) niet opgeveerd.

Meer informatie