Gemeenten ontvangen vandaag 2 vragenlijsten van het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Daarmee inventariseert het bureau de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Het andere onderzoek moet de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord in beeld brengen.

De 2 onderzoeken staan los van elkaar en toch is er bewust voor gekozen om ze beiden nu uit te voeren. Voor zowel de compensatie van de coronamaatregelen als voor het bepalen van de uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord lopen studies die bepalend zijn voor de hoogte van de financiële compensatie vanuit Rijk. Vanwege de zorgelijke financiële situatie bij veel gemeenten wil de VNG zo snel mogelijk duidelijkheid hierover hebben. Daarvoor is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk gemeenten aan beide onderzoeken meedoen, zodat een compleet representatief beeld ontstaat. VNG roept gemeentesecretarissen daarom op om de enquêtes zo spoedig mogelijk door te sturen naar de gewenste afdeling.

Financiële gevolgen Coronamaatregelen

De VNG brengt met dit onderzoek in kaart wat de financiële gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor gemeenten. AEF heeft onlangs een dieptestudie bij een aantal gemeenten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan volgt nu een uitvraag bij alle gemeenten in Nederland om de resultaten te toetsen. De vragenlijst staat open t/m 6 juli. Over het onderzoek en de brede uitvraag is ter voorbereiding op de vragenlijst een memo beschikbaar.

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

De VNG en andere decentrale overheden hebben met het Rijk afgesproken dat het ROB voor 2021 met een artikel 2-onderzoek inzichtelijk maakt hoeveel extra middelen zij nodig hebben om het Klimaatakkoord in de volle breedte uit te voeren. Begin juni zijn de dieptestudies afgerond en nu worden de uitkomsten van deze dieptestudies getoetst bij alle decentrale overheden via een online uitvraag. De uitvraag staat open van 1 tot 22 juli 2020.

Het ROB levert eind 2020 een advies op over de hoogte van de uitvoeringslasten en de wijze waarop deze kunnen worden bekostigd. In 2021 volgt een gesprek tussen Rijk en decentrale overheden over de resultaten en duiding van dit advies.