Er komt een wijziging van de Jeugdwet in verband met de aanpassing van het woonplaatsbeginsel. U kunt reageren tot 23 januari. De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Het wetsvoorstel voor het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is verschenen. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft de gezaghebber van het kind niet meer te worden uitgezocht. Voor het woonadres wordt aangesloten bij de Basisregistratie Personen van de jeugdige.

Nu nog moet in sommige gevallen de gemeente waar de jeugdzorg wordt verleend, de kosten opbrengen. Dat gaat dus waarschijnlijk veranderen: het woonadres van het kind of de jongere wordt bepalend. Daarbij gaat het dan om de inschrijving in het bevolkingsregister. Kortom: de eigen gemeente betaalt alle kosten. Dit is het woonplaatsbeginsel.

Verwachte effecten

De verwachte effecten van de wetswijziging zijn:

  • Het doel van het nieuwe woonplaatsbeginsel is lagere administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten.
  • Daarnaast wordt de financiële prikkel gelegd bij de gemeente waar de jeugdige woont of oorspronkelijk met zijn ouders woonde. Gemeenten worden hierdoor uitgedaagd om meer aan preventie en jeugdhulp dichtbij huis te doen.

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp. Omdat de huidige definitie van het woonplaatsbeginsel in de praktijk leidt tot veel discussie, wordt dit aangepast in het nieuwe wetsvoorstel.

Meer informatie