Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de Multifocus interventie. Dit is een op systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Gezinnen krijgen ondersteuning bij het stoppen en duurzaam oplossen van geweld.

Ze leren (transgenerationele) geweldpatronen te doorbreken en gezinsrelaties waar mogelijk en gewenst te herstellen.

Direct overleg

Als de politie of Veilig Thuis een melding binnenkrijgt  van huiselijk geweld of kindermishandeling waarbij misschien een tijdelijk huisverbod opgelegd kan worden, dan komen de politie, de hoofdofficier van justitie en de Intensief Casemanager (ICM’er) direct in actie. De ICM’er zorgt eerst voor veiligheid. Daarna schrijft hij of zij een integrale, sluitende en effectieve aanpak. Niet alleen overigens: er is direct overleg met het gezin, het sociale netwerk van het gezin en samenwerkingspartners om te komen tot een goede systeemanalyse. 

Plan van aanpak

Tijdens overleggen met de betrokkenen heeft de ICM’er aandacht voor alle verschillende perspectieven. Deze moeten terugkomen in het plan van aanpak. Tijdens de uitvoering evalueren de betrokkenen dit plan elke drie maanden. Waar nodig past de ICM’er het plan aan. Veranderen de omstandigheden tussentijds, dan overleggen de betrokkenen over eventuele aanpassing van het plan.

Samenhang in de zorg

ICM zorgt voor samenhang in de zorg voor gezinnen. Het voorkomt dat de gezinsleden terechtkomen tussen de los van elkaar functionerende onderdelen van het Nederlandse zorgsysteem. Doordat de ICM’er al vroeg een plan opstelt samen met de betrokkenen, werkt iedereen vanuit hetzelfde uitgangspunt. En omdat de ICM’er de regie houdt en de hulpverlening monitort, blijft geborgd dat hulpverleners geen dubbel werk doen en het gezin in zijn geheel verder helpen.

Samen bereik je meer

Niet langer zetten professionals zich allemaal apart in voor uithuisgeplaatsten en achterblijvers; ze vullen elkaar en elkaars acties juist aan. Gezinnen krijgen intensieve ‘360 graden-ondersteuning’. Ze leren inzicht te krijgen in de patronen binnen het gezin, en krijgen handvatten om ze te doorbreken waar nodig. De samenwerking die ICM kenmerkt, helpt om de effecten van hulpverlening te verduurzamen.  

Meer informatie

  • Een uitgebreid kennisdossier ICM (pdf) is beschikbaar op de website van het programma Geweld hoort nergens thuis.
    (Met veel dank aan de Regio Groningen die nauw betrokken was bij de samenstelling van dit kennisdossier en ook het concept implementatieplan beschikbaar heeft gesteld.)
  • Meer weten? Stuur een mail naar info@geweldnergensthuis.nl