Meer begeleiding bij inburgering en beter toezicht op kwaliteit; vluchtelingen willen beter kunnen inburgeren en vragen de overheid om hulp. Dit staat in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer van het Verwey-Jonker Instituut.

Het instituut bracht in beeld hoe vluchtelingen de inburgering ervaren.

Beleving en ervaring

Centraal staan de beleving van en de ervaring van vluchtelingen en de rol die inburgering speelt in hun leven: het leren van de Nederlandse taal, het kennismaken met de samenleving en de persoonlijke oriëntatie op de invulling van een nieuw bestaan in Nederland.

Wet Inburgering

Sinds de invoering van de Wet Inburgering 2013 ligt de verantwoordelijkheid om in te burgeren bij vluchtelingen zelf. Zij krijgen een budget, en moeten daarmee zelf regelen dat ze binnen drie jaar de inburgeringsexamens halen. In de praktijk blijkt een groot deel van de vluchtelingen hier echter niet toe in staat.

Aanpassing inburgeringsbeleid

Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties stellen al langer een effectiever inburgeringsbeleid voor. Daarvoor zijn twee aanpassingen nodig:

  • Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten.
  • Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding in te zetten, die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt

Meer informatie