De VNG geeft de Tweede Kamer 4 aandachtspunten mee voor het debat over het wetsvoorstel Inburgering op 29 juni.

De VNG steunt het doel en de richting van de nieuwe wet inburgeraars: meer inburgeraar sneller en duurzamer participeren onder regie van gemeenten. Onlangs is er overeenstemming bereikt met de minister over de invulling van de wet. Er komt structureel € 35,2 miljoen meer beschikbaar en de regierol van gemeenten wordt versterkt. De VNG heeft er vertrouwen in dat met deze afspraken de randvoorwaarden zijn neergezet voor een goed inburgeringsstelsel.

De aandachtspunten die wij meegeven voor het debat zijn:

  1. Invoering per 1 juli 2021: zorgen over planning en uitvoering van lagere regelgeving
  2. De huidige groep inburgeraars
  3. Prestatiebekostiging
  4. Positie van gezinsmigranten

Meer informatie