Valt de inkoop van jeugdhulp onder de Aanbestedingswet en wat betekent dit voor gemeenten? In dit bericht leest u meer over de vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor jeugdhulp-diensten.

Nieuw regime

In de gewijzigde Aanbestedingswet is per 1 juli 2016 het oude regime van 2B-diensten komen te vervallen. Jeugdhulp valt onder het nieuwe regime van ‘sociale en specifieke diensten’, waarvoor een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure geldt. Deze procedure geldt vanwege de beperkte grensoverschrijdende dimensie van sociale en specifieke diensten.

Voorschriften

In de Aanbestedingswet staan verschillende voorschriften die gelden voor sociale en specifieke diensten.

  •  Deze artikelen zijn van toepassing als de waarde van de opdracht de drempelwaarde van €750.000 overschrijdt.
  •  Een aankondiging en een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht.
  •  In de aankondiging moet u de technische specificaties van de opdracht opnemen. Daarbij moeten de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht.
  •  U moet de gegunde opdracht publiceren op TenderNed.
  •  Gemeenten hebben te maken met de Gids Proportionaliteit en de wijze van inkopen moet passen binnen het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Transparante procedure

Gemeenten zijn naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook gebonden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.

Concreet betekent dit dat de gevolgde procedure voor iedereen transparant moet zijn. Het gelijkheidsbeginsel houdt ook in dat de ene jeugdhulpaanbieder niet meer informatie mag krijgen dan de andere.

Meer informatie