- herhaald, aangevuld bericht - In verband met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ggz-cliënten per 1-1-2021 vraagt de VNG uw aandacht voor het informeren van cliënten beschermd wonen met een pgb.

(Centrum-)gemeenten zijn bij uitstek in staat om deze groep goed te informeren over de wijziging.

Samenwerken voor goede overgang

Mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Deze personen vallen nu vaak onder ‘beschermd wonen’ Wmo. Centrumgemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en het CIZ werken in tien regiotafels samen om de overgang van zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aanvulling per 16 juli: voorbeeldbrieven aan pgb-houders

Deze voorbeeldbrief is al in het eerste bericht opgenomen:

Informeren pgb-houders

De mensen met een indicatie in natura worden voldoende bereikt met informatie via de aanbieders van beschermd wonen. De groep cliënten met een pgb beschermd wonen zijn alleen bekend bij (centrum-)gemeenten. Gemeenten zijn daarom bij uitstek in staat om deze groep goed te informeren over de aanstaande wijziging. Het is belangrijk dat deze aanvragen zo snel mogelijk binnenkomen. Anders is het CIZ niet meer in staat om de beoordeling op tijd te doen voor start van de Wlz indicatie per 1-1-2021.  

Communicatie richting cliënten

Alle informatie over de wijziging en alle standaardteksten vindt u op de website ´Informatie langdurige zorg´ van het ministerie van VWS:

Hier vindt u ook informatie specifiek voor cliënten beschermd wonen met een pgb:

    Voorbeeldtekst

    Onderstaand tekstblok kan worden gebruikt bij de communicatie richting pgb-houders beschermd wonen. Zie ook de voorbeeldbrief onderaan dit bericht.


    Wat verandert er voor u in 2021?
    Heeft u een blijvend ’24 uur zorg in nabijheid’? Of heeft u permanent toezicht nodig? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 misschien een indicatie via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. Een voordeel daarvan is dat uw recht op ondersteuning dan mogelijk voor een lange periode wordt afgegeven. Denkt u of uw begeleider/behandelaar dat u hiervoor in aanmerking komt? Doe dan een melding bij het CIZ via www.ciz.nl/aanvraag-doen.


    Meer informatie