In februari en maart organiseert de VNG een aantal online informatieve bijeenkomsten over de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds. In deze sessies geven BZK, VNG, en soms ook de onderzoekers, uitleg over het verdeelvoorstel.

Op 2 februari stuurde het ministerie van BZK hun voorstel voor de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds ter consultatie aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). Daarmee worden ook voorlopige uitkomsten per gemeente bekend. In maart, nadat de ROB advies heeft uitgebracht, consulteren de fondsbeheerders ook de VNG over de nieuwe verdeling.

Online bijeenkomsten

Voorafgaand aan deze bestuurlijke consultatie organiseert de VNG online informatieve bijeenkomsten om gemeenteambtenaren te informeren over het verdeelvoorstel. In deze sessies geven BZK, VNG, en soms ook de onderzoekers, uitleg over het verdeelvoorstel. Er vinden 4 verschillende soorten bijeenkomsten plaats:

Algemene informatiesessie herijking gemeentefonds

In deze informatiesessie geeft BZK een algemene toelichting op de verdeelmodellen klassiek domein en sociaal domein en wordt er ingegaan op de keuzes die de fondsbeheerders gemaakt hebben om te komen tot de voorliggende modellen.

Informatiesessie Verdeelmodel Beschermd Wonen

Het verdeelmodel Beschermd Wonen heeft een aparte plaats gehad binnen de herijking. BZK, VNG en AEF geven uitleg over dit verdeelmodel en over de uitwerking van de financiële randvoorwaarden die door het VNG-Expertiseteam MO/BW zijn benoemd. Deze sessie is gericht op financials en op ambtenaren die zich inhoudelijk bezig houden met beschermd wonen.

Informatiesessie Inkomstenverevening

De manier waarop in de verdeling van het gemeentefonds rekening wordt gehouden met de algemene eigen middelen van gemeenten, is in de herijking van het gemeentefonds een apart traject geweest. In deze sessie wordt dieper ingegaan over dit onderdeel.

Technische informatiesessie herijking gemeentefonds

Ten slotte worden enkele verdiepingssessies voor gemeentefondsspecialisten georganiseerd. Omdat de kennis uit de algemene informatiesessies bekend wordt verondersteld, is er veel ruimte om in te gaan op technische details van de verdeling. Onderzoekers van AEF en Cebeon zijn aanwezig om antwoord te kunnen geven op specifieke vragen.

Inschrijven

In de VNG-agenda vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten. Deelname is kosteloos voor medewerkers van gemeentelijke organisaties. Inschrijven van tevoren is wel nodig. Voor sommige bijeenkomsten geldt een maximum aantal deelnemers van 60, zodat er voldoende gelegenheid is voor vragen. Bij grote belangstelling organiseren we waar mogelijk extra bijeenkomsten.

Meer informatie