Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De VNG heeft zich verzet tegen deze maatregel van het huidige kabinet, helaas konden we het kabinet en ook de Tweede Kamer niet op andere gedachten brengen.

Nu het besluitvormingstraject is afgerond en de maatregel wordt ingevoerd, zien we het als onze verantwoordelijkheid om gemeenten optimale ondersteuning te bieden, hoewel we het nog steeds niet eens zijn met dit kabinetsbeleid.

Beleidsinhoudelijke keuzes en berichtenverkeer

In een ledenbrief informeren we gemeenten over de beleidsinhoudelijke keuzes die zij moeten maken. Deze keuzes moeten worden vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. De Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 is aangepast en bij de  ledenbrief gevoegd. In de ledenbrief gaan we ook in op de wijzigingen in het berichtenverkeer tussen gemeenten, aanbieders en het CAK.

Meer informatie

Hieronder de ledenbrief met alle bijlagen.

Zie ook