De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve dienstverlening.

De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De normbedragen 2018 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2018, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2018, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

Normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs' vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • Bouwkosten: plus 8,56%
  • Eerste inrichting: plus 1,94%
  • Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 2,21%

Voor de berekening van de indexering zie het excel sheet onderaan dit bericht. De (aanpassingen van) de normbedragen zijn onderdeel van de modelverordening van de VNG. Gemeenten kunnen desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek kiezen.

Herziene normbedragen gymlokalen

In de modelbeleidsregel is opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer. De stijging bedraagt 2,21 % voor 2018. De normbedragen voor 2018 vindt u in onderstaand Excel sheet. Ze zijn tevens verwerkt in bijgaande word versie van bijlage IV. Wij bedanken de gemeente Den Haag en de heer S. Satter voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze informatie. 

Meer informatie

Zie ook