De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De normbedragen 2020 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2020, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2020, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor u uit bij wijze van collectieve dienstverlening.

Normvergoedingen

Op basis van de in de modelverordening en de beleidsregel ‘Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs primair en (voortgezet) speciaal onderwijs' vastgelegde systematiek zijn de normvergoedingen als volgt aangepast:

  • Bouwkosten: plus 6,08%
  • Eerste inrichting: plus 2,51%
  • Materiële instandhouding lokalen bewegingsonderwijs: plus 1,60%

Voor de berekening van de indexering verwijzen wij u naar het 2e excel sheet onderaan dit bericht. De (aanpassingen van de) normbedragen zijn onderdeel van de modelverordening van de VNG. Gemeenten kunnen desgewenst zelf ook voor andere normvergoedingen en een andere prijsbijstellingssystematiek kiezen.

Herziene normbedragen gymlokalen

In de modelbeleidsregel is opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer. De stijging bedraagt 1,6 % voor 2020. De normbedragen voor 2018 vindt u in onderstaand Excel sheet. Ze zijn tevens verwerkt in bijgaande word versie van bijlage IV.

Wij bedanken de gemeente Den Haag voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze informatie. 

Bouwbesluit 2020 en klimaatakkoord

Per 1 juli 2020 wijzigt het bouwbesluit in die zin dat alle nieuw te bouwen gebouwen vanaf die datum moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Aangezien dit een wettelijke eis is zal deze wijziging opnieuw leiden tot een verhoging van de kosten voor een sober en doelmatig onderwijsgebouw.

In het bredere kader van het klimaatakkoord worden in overleg met de onderwijsraden routekaarten uitgestippeld en scenario’s ontwikkeld. Om de doelstellingen te behalen zullen niet alleen nieuwe maar ook bestaande gebouwen tot een forse verbetering van de energieprestatie moeten komen.

De VNG treedt in overleg met het Rijk over de financiën die nodig zijn om te komen tot de gewenste CO2-reductie. We nemen de financiële gevolgen van het Bouwbesluit mee in dit overleg. Uitgangspunt hierbij is dat er zeker geen rek in het huidige financiële systeem voor onderwijshuisvesting zit.

Documenten Model Verordening en indexering

De geconsolideerde teksten van de VNG modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (www.kder.nl).

Meer informatie