Gemeenten zijn bezig om te bepalen met welke percentage de contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor 2022 geïndexeerd moeten worden. Ondertussen onderhandelen werkgevers en werknemers over nieuwe cao-afspraken en de VNG onderhandelt met het rijk over toereikende budgetten.

We vragen gemeenten in dit verband aandacht voor indexering met het OVA-percentage. Zie voor meer informatie over de totstandkoming en hoogte van het OVA-percentage dit artikel:

Oproep aan gemeenten

We roepen gemeenten op om de OVA-percentages toe te passen. Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in welzijn en zorg is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de tarieven voor 2022.

Voordelen OVA

We zien de volgende voordelen in een brede toepassing van het OVA op de gemeentelijke contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp:

  • afspraken met sociale partners waardoor meer rust ontstaat
  • meer helderheid en eenduidigheid voor gemeenten bij contractering
  • een positieve invloed op de krappe arbeidsmarkt in de zorg: van belang om daar het juiste gesprek over te hebben met aanbieders
  • meer zekerheid  voor gemeenten en sociale partners over de ruimte die er beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling

OVA-percentages 2022

Het voorlopige OVA-percentage voor 2022 was 1,72%. Op basis van de laatste raming van het CPB wordt dit percentage verhoogd naar 2,74%. Het rijk heeft de OVA-indexering voor 2022 met 1,13% extra verhoogd ten behoeve van de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector (rmotie Tweede Kamer Hijink/Bikker) Totaal bedraagt het OVA- percentage voor 2022 voor de Zvw en Wlz 3,87%. Het voorlopige prijsindexcijfer particuliere consumptie 2022 was1,64%, volgens de laatste raming van het CPB wordt dit 1,83%. Het definitieve OVA- percentage voor 2022 wordt in het voorjaar bekend.

Reactie op FNV-brief 

De FNV heeft op 1 november per brief er bij gemeenten en de VNG op aangedrongen dat de € 1,3 miljard die de gemeenten voor 2022 hebben gekregen aan de jeugdhulp wordt besteed. Dit bedrag is een compensatie voor gemeenten vanwege de tekorten op Jeugd in het jaar 2022.

Gemeenten hebben jarenlang de tekorten op de jeugdhulp uit eigen middelen opgevangen door te bezuinigen op andere beleidsterreinen. Gemeenten zullen de compensatie behalve voor de jeugdhulp ook voor andere beleidsterreinen inzetten die de afgelopen jaren te kort zijn gekomen mede vanwege hogere uitgaven aan de jeugdhulp.

Structurele financiële zekerheid voor gemeenten nodig

Gemeenten hebben nog geen zekerheid over de structurele financiering. We verwachten echter dat dat het rijk na de afspraken op Jeugd voor 2022 de gemeenten ook vanaf 2023 structureel passende compensatie biedt, in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen. Dit moet verder worden uitgewerkt in de Hervormingsagenda Jeugd die we nu samen met het rijk en partners opstellen.

We vertrouwen erop dat met deze stappen het nieuwe kabinet besluit in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen en met de uitwerking in de Hervormingsagenda. Ook verwachten we dat het rijk compensatie biedt voor de oplopende kosten van het abonnementstarief in de Wmo. Daarom roepen we gemeenten nu op de looncomponent van de tarieven te indexeren met het OVA-percentage.

Zie ook