Provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het realiseren van de Klimaatopgave. Nederland is hiervoor ingedeeld in 30 regio’s. Binnen deze regio’s werken de decentrale overheden samen aan het opstellen van Regionale Energiestrategie (RES).

De decentrale overheden brengen samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners mogelijkheden voor duurzame opwek van energie en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk in kaart. Deze manier van werken, gebaseerd op regionaal maatwerk, moet leiden tot gedragen concrete uitvoeringsplannen om bij te dragen aan de realisatie van het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Opgave klimaatakkoord

Het nog te sluiten Klimaatakkoord beschrijft de opgave voor een duurzame opwek van energie (waaronder elektriciteit en warmte) en gebruik, opslag en gevolgen daarvan voor het energienetwerk. De maatregelen van het klimaatakkoord moeten haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn. Dat vraagt niet alleen om een zorgvuldig proces, met voldoende tijd voor besluitvorming, maar ook om financieel en maatschappelijk draagvlak.

Democratische legitimatie

De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Om die reden besluiten uiteindelijke raads- en statenleden over de ruimtelijke consequenties van de RES via het Omgevingsbeleid en daarbij horende Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.

Nationaal Programma RES in oprichting

Veel regio’s werken al aan een Regionale Energiestrategie of hebben al een concept gereed. Om te zorgen voor landelijk optelbare en onderling vergelijkbare RES-en is het Nationaal Programma RES in oprichting. In het Nationaal Programma RES werken de decentrale overheden samen met het Rijk en andere stakeholders aan het ondersteunen van de regio’s bij het opstellen van een RES.

(Klik op de afbeelding voor meer informatie)

Meer informatie