Gemeenten ontvangen een incidentele vergoeding voor de kosten die zij maken voor de ICT-voorzieningen voor Wi2021, die gereed moeten zijn op 1 januari 2022. Hierover zijn tijdens het bestuurlijk overleg van 4 oktober afspraken gemaakt tussen de VNG en het ministerie van SZW.

Over welke kosten gaat het?

Het betreft hier de kosten die gemeenten maken voor de ontwikkeling naar het zogenoemde Plateau 1 van de informatievoorziening. Via de integratie-uitkering inburgering worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het inrichten van hun eigen ICT-landschap en de bijbehorende werkzaamheden zoals het opleiden van medewerkers, het aanpassen van werkprocessen en de noodzakelijke aanpassing of aanschaf van een softwaresysteem.

Gemeenten zijn vrij in de keuze hoe deze middelen besteden.

Verdeling middelen in vier categorieën

Voor de verdeling van de middelen zijn de gemeenten verdeeld in vier categorieën: G4-gemeenten, grote gemeenten, middelgrote gemeenten en kleine gemeenten. De categorisering is gedaan op basis van inwonersaantal; onder de G4 gemeenten vallen de gemeenten met meer dan 250.000 inwoners. Grote gemeenten hebben tussen de 100.000 en 250.000 inwoners; middelgrote gemeenten kennen een inwonersaantal van tussen de 20.000 en 100.000 inwoners. Kleine gemeenten hebben minder dan 20.000 inwoners.

Uitkering via decembercirculaire

In 2021 is in totaal € 6 miljoen beschikbaar. Via de decembercirculaire worden de middelen toegekend. De G4 gemeenten ontvangen € 113.980. Voor grote gemeenten geldt een bedrag van € 29.918, middelgrote gemeenten kunnen rekenen op € 16.648. De vergoeding voor kleine gemeenten bedraagt € 8.686. Alle bedragen zijn exclusief BTW. In totaal is door het rijk voor dit doeleinde € 0,5 miljoen afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. Deze bedragen zijn richtlijnen, na instemming met de Najaarsnota door de Tweede Kamer kunnen deze pas definitief worden gemaakt.

Zie ook