De Tweede Kamer debatteert 5 februari over inburgering. We geven ons standpunt nog een keer mee: zonder voldoende financiële middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren.

Per 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringstelsel van kracht worden. VNG en Divosa steunen de hoofdlijn en ambitie van de nieuwe wet: meer nieuwkomers die sneller participeren.

Maar zonder middelen en onduidelijkheid in de regierol lukt dat niet.

Middelen en regierol

  • De € 56 miljoen voor de implementatie is snel nodig, uiterlijk in het voorjaarsnota-traject. 
  • In de concept-wettekst is er sprake van een ingewikkelde rolverdeling over partijen en een sterke sturing vanuit het Rijk. Dit zet gemeenten in een positie waarbij zij hun taken niet goed kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Een uitgebreide reactie vindt u in onderstaande brief aan de Tweede Kamer.