VNG Realisatie stelt in opdracht van de VNG een Impactanalyse op in verband met de gevolgen van de Europese Open Data Richtlijn. Aanleiding daartoe vormt de implementatie van de richtlijn in de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) medio 2020.

Real-time data ontsluiten via API’s

De nieuwe Europese Open Data Richtlijn 2019/1024 vervangt de Public Sector Information Richtlijn (2003/98/EG, herzien 2013/37/EU) en introduceert onder meer de volgende nieuwe verplichtingen:

  • Overheden zijn verplicht om dynamische data en real-time data – snel veranderende data die bijvoorbeeld via sensoren worden verzameld - beschikbaar te stellen via zogenoemde API’s (Application Programming Interfaces), die ervoor zorgen dat systemen met elkaar kunnen praten en waar relevant als ‘bulk download’ (artikel 5).
  • Er komt een Europese lijst met high value datasets: datasets die van groot belang voor hergebruik worden geacht. Deze moeten gestandaardiseerd en in machineleesbaar format beschikbaar gesteld via API’s en bulk download (artikel 13, artikel 5). De Europese Commissie krijgt een rol in de standaardisering, waarbij de lidstaten worden betrokken. De implementatie van de standaarden geschiedt via de lidstaten (artikel 14). Vooralsnog gaat het om datasets over onder meer geodata, mobiliteit en bedrijven. 
  • Er komen regels gericht op beperking van exclusieve overeenkomsten tussen publieke instanties en bedrijven (artikel 12).
  • De reikwijdte van de richtlijn wordt uitgebreid, zodat ook publieke informatie van overheidsbedrijven en onderzoeksdata eronder vallen.
  • Er komen beperkingen op de uitzonderingsmogelijkheden om meer dan de marginale kosten in rekening te brengen.

De Open data richtijn zal worden geïmplementeerd in de Who. De huidige Who verplicht overheden data voor hergebruik op aanvraag beschikbaar te stellen. Dat hergebruik kan zowel maatschappelijke als commerciële doelstellingen hebben.

Doel

De Impactanalyse moet inzicht geven in de organisatorische en financiële gevolgen van de aangepaste Europese richtlijn en geeft input voor de herziening Who. De VNG zal de uitkomsten van de Impactanalyse benutten voor een bestuurlijke reactie.

Aanpak

VNG Realisatie neemt bij een aantal gemeenten interviews af. Eventueel wordt aanvullend een enquête uitgevoerd. Het onderzoek wordt eind maart opgeleverd.

Meer informatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Nienke Langejan en Sandra Taal e-mail: nienke.langejan@vng.nl of 06-10691220