Uit een analyse over de Basisregistratie Kadaster (BRK) Levering 2.0 blijkt dat de impact voor gemeenten voornamelijk technisch van aard is. Voor de langere termijn wordt een duurzamer alternatief scenario geschetst dat aansluit bij de informatiekundige visie van common ground: BRK-API’s.

De analyse werd in de tweede helft van 2019 uitgevoerd door VNG Realisatie, in samenwerking met de VNG, het ministerie van BZK en het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB).

BRK Levering is een dienst van het Kadaster waarmee het in massale vorm gegevens verstrekt met actuele informatie over percelen en rechthebbenden, voor opname in vastgoedsystemen. De aanpassing van Levering 1.0 naar 2.0 is geïnitieerd door het Kadaster.

Voor welke keuze staan gemeenten?

BRK Levering 2.0

Gemeenten kennen een lage prioriteit toe aan de invoering van BRK Levering 2.0. Het gros van de gemeenten herkent weinig tot geen directe businessbehoefte. BRK Levering 2.0 komt in een zodanig andere structuur, dat leveranciers hun softwarepakketten daarop moeten (her)inrichten/ aanpassen. De relatief grote impact staat niet in verhouding tot de verwachte toegevoegde businesswaarde, zo blijkt uit het rapport.

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zien wel meerwaarde in de voorziene wijzigingen.

BRK-API’s

Uit de analyse blijkt dat de voorziene wijzigingen niet in lijn zijn met de informatiekundige visie van Common Ground. Vanuit een strategisch oogpunt wordt om deze reden de aanbeveling gedaan om in meer detail uit te werken hoe realistisch een alternatief scenario is, met ingebruikname van BRK-API’s die worden ontwikkeld in het kader van Haal Centraal.

Door niet alleen op BRK Levering 2.0 te focussen, is het wellicht mogelijk om op korte termijn een duurzamer alternatief door te ontwikkelen, waarmee desinvestering wordt voorkomen.

Planning en vervolgstappen

Het Kadaster zal BRK Levering 1.0 uitfaseren. De Basisregistratie Kadaster is structureel vernieuwd en de huidige informatieverstrekking sluit daar niet meer op aan. Voor afnemers zijn er twee alternatieven beschikbaar: BRK Levering 2.0 of (een combinatie van) API’s op de BRK.

Een belangrijke aanbeveling is de ontwikkeling van een roadmap met een geïntegreerde planning van de verschillende scenario’s. In deze roadmap kunnen verschillende mogelijkheden en relevante ontwikkelingen worden geplot. Voor gemeenten is bijvoorbeeld de aanpassing van het WOZ-informatiemodel van belang om mee te nemen als ontwikkeling.

Onderdeel van de roadmap is een geïntegreerde planning van de verschillende scenario’s. Een andere aanbeveling is om, met het oog op de verwachte doorlooptijd voor de technische aanpassingen, Levering 1.0 in de lucht te houden tot Q2/Q3 2022.

De verschillende aanbevelingen, vervolgstappen en stand van zaken zijn hieronder in meer detail uitgewerkt.

Update 30 juli 2020

In het voorjaar van 2020 is, in navolging van de aanbevelingen uit de impactanalyse, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van BRK API's als alternatief scenario naast BRK Levering 2.0. Zie het onderzoeksrapport hieronder.

Separaat is, op basis van de bevindingen, een bestuurlijke handreiking opgesteld. Die handreiking is vastgesteld door een begeleidingscommissie bestaande uit afgevaardigden van het ministerie van BZK, Kadaster, de Waarderingskamer, GBLT, programma Haal Centraal, VNG en VNG Realisatie. Op basis van de in de handreiking genoemde profielen kunnen afnemers en organisaties hun eigen onderzoek en advisering vervolg geven.

Meer informatie