Er worden veel vragen gesteld over de het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari is ingegaan. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: hoe zit het met het financieren van opleidingen binnen het IKB?

Het IKB-budget kan onder meer worden ingezet voor het betalen van een loopbaangerichte opleiding. Dit geldt voor opleidingen die loopbaan gerelateerd zijn en niet door de werkgever worden betaald. Bij het vergoeden van de opleidingskosten gaat het om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en de werkelijk gemaakte reiskosten voor lesbezoek.

Het is belangrijk dat de werkgever toetst of het hier daadwerkelijk gaat om een opleiding in het kader van de loopbaanontwikkeling. De CAR/UWO eist in artikel 3:29, eerste lid onder c, dat een opleiding uit het IKB kan worden gefinancierd voor zover de fiscale regelgeving dit belastingvrij mogelijk maakt.

Dit betekent dat het IKB alleen voor een opleiding kan worden gebruikt, indien er wordt voldaan aan de fiscale eisen voor studiekosten in de werkkostenregeling op grond van artikel 31a , tweede lid onderdeel d Wet Loonbelasting 1964. Wanneer een medewerker een dergelijke opleiding wenst te volgen, is het verstandig hierover in overleg te treden met de werkgever. De werkgever kan dan aan de hand van het IKB-keuzeformulier en cafetaria- of studiereglement bekijken of de opleiding voldoet aan de fiscale voorwaarden die de Belastingdienst stelt voor een opleiding.

Fiscale voorwaarden

  • De opleiding wordt niet al door een ander vergoed. Opleidingen die door de werkgever worden vergoed komen niet in aanmerking voor financiering uit het IKB.
  • De opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst, waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. Nadere toelichting uit de jurisprudentie: de opleiding moet zijn gericht op het verbeteren van de financieel-economische positie óf het op pijl houden dan wel verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen. Belangrijk is dat de studie of opleiding gevolgd wordt met het oogmerk de verworven kennis in het economische verkeer productief te maken en dat er een redelijke verwachting is dat de kennis productief gemaakt kan worden op de werkplek. Opleidingen die gericht zijn op een hobby of persoonlijke interesse kunnen niet uit het IKB gefinancierd worden, omdat niet wordt voldaan aan de fiscale voorwaarden.
  • De werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de (opleidings)kosten worden gemaakt.

Meer informatie