De overheveling naar de Wlz van (Wmo-)hulpmiddelen en woningaanpassingen voor thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie gaat definitief niet door. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en de VNG kwamen dit eind november overeen in een bestuurlijk overleg.

Het besluit is genomen op grond van de bevindingen van twee werkgroepen en VWS-onderzoek. De gemeenten die deelnamen aan een van de werkgroepen onderschrijven de uitkomsten van het VWS onderzoek naar de consequenties voor cliënten van een eventuele overheveling. De VNG geeft toelichting op het besluit in een onlangs naar de gemeenten verzonden ledenbrief (zie onderaan dit bericht).

Argumenten

De argumenten voor het besluit om de overheveling van hulpmiddelen en woningaanpassingen voor thuiswonende Wlz-cliënten niet door te laten gaan, zijn:

  • De waarde van die hulpmiddelen en woningaanpassingen zouden berekend moeten worden. 
  • Het onderhoud van al verstrekte hulpmiddelen en woningaanpassingen zou door de zorgkantoren overgenomen moeten worden.
  • Gemeenten kunnen de hulpmiddelen in eigendom hebben of huren.
  • Gemeenten hebben allerlei individuele afspraken gemaakt met betrekking tot het realiseren van woningaanpassingen.
  • Zorgkantoren werken niet altijd met dezelfde leveranciers als gemeenten. 

De overheveling naar de Wlz van hulpmiddelen van cliënten met een Wlz-indicatie die wonen in een instelling zonder behandeling, gaat wel door. Deze overheveling zal niet eerder ingaan dan 1 januari 2019.

Kostenontwikkeling

Gemeenten vrezen dat de kosten voor (vaak dure) woningaanpassingen zullen stijgen als steeds meer mensen met een Wlz-indicatie thuis willen blijven wonen. De VNG zal er bij VWS op aandringen de ontwikkeling van deze uitgaven te monitoren. Daarvoor is het nodig dat gemeenten de Wlz-cliënten apart gaan registreren. Het is nu nog niet mogelijk dat het CIZ gemeenten automatisch een signaal geeft als een cliënt van de Wmo naar de Wlz gaat. We blijven er bij het Rijk aandacht voor vragen dit mogelijk te maken.

Meer informatie

Nadere toelichting op het besluit  hulpmiddelen en woningaanpassingen voor thuiswonende Wlz-cliënten niet over te hevelen: