De circa € 300 miljoen wordt verdeeld over alle gemeenten in Nederland in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023). Dit gebeurt middels een specifieke uitkering die op dit moment wordt vastgesteld. De uitkering bestaat uit 2 delen.

Het Nationaal Plan Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Hoogte middelen

Het eerste deel wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 stond ingeschreven op de vestigingen van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in uw gemeente. Het tweede deel is een uitkering op basis van de systematiek uit het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke uitkering wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald aan gemeenten, te beginnen in december 2021. In december wordt ook de betaling voor augustus, september, oktober en november meegenomen. De uitgaven hoeven niet synchroon te lopen met deze betalingen. Voorfinanciering is toegestaan en wenselijk zodat zo spoedig mogelijk maatregelen genomen worden om de onderwijsvertragingen in te halen. Daarnaast kunnen middelen ook in een opvolgend kalenderjaar worden uitgegeven. De verantwoording loopt via single information, single audit (sisa).

De eindverantwoording vindt plaats via de jaarrekening over 2023. Meer informatie over de verantwoording is ook te vinden op www.nponderwijs.nl

Bestedingsdoelen

Uw maatregelen moeten aansluiten op de behoeften van kinderen in uw gemeenten en bij de interventies die scholen al nemen. Daarom is het belangrijk dat u hierover overlegt met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties.

Meer informatie