Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan zorg en ondersteuning weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Dat heeft ook gevolgen voor pgb-houders (Jeugd en Wmo). In dit bericht zetten we op een rij wat gemeenten hierover moeten weten.

De coronamaatregelen voor de meeste budgethouders worden vanaf 1 juli gestopt of afgebouwd. De maatregel ‘Extra Kosten Corona’ (EKC) wordt verlengd.

Niet-geleverde zorg niet meer doorbetaald

Voor alle soorten pgb’s (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw) geldt dat niet-geleverde zorg vanaf 1 juli niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli kan na die datum nog wel gedeclareerd worden. Lees hier over de voorwaarden en de administratie bij het doorbetalen van niet-geleverde zorg.

Doorbetalen niet-geleverde zorg: uitzonderingen

In een aantal gevallen mag nog wel worden doorbetaald voor niet-geleverde zorg. Hier worden de bestaande maatregelen dus verlengd, inclusief de voorwaarden voor budgethouders en zorgverleners. Wat de Wmo en Jeugdwet betreft dit sociaal, recreatief vervoer (zoals de regiotaxi): deze mag dus ook sna 1 juli  nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet-geleverd is. Deze afspraak geldt tot en met 31 augustus.

Vraagafhankelijke, niet-planbare ritten

Het gaat om vraagafhankelijke, niet-planbare ritten bijvoorbeeld om te winkelen of op bezoek te gaan. De vraag naar dit vervoer komt nog maar langzaam op gang en het gebruik hiervan laat zich moeilijker beïnvloeden. Dit terwijl vervoerders hiervoor wel stand-by moeten staan. Budgethouders en hun vervoerders bespreken of zij – ter overbrugging naar de normale situatie – de niet-gereden ritten in juli en augustus wel of niet factureren en betalen.

Rechtmatigheid herstellen

Doordat de zorgverlening de afgelopen tijd (deels) anders is verlopen dan waar in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders van wordt uitgegaan (denk vooral aan de betaling van niet-geleverd zorg en meerkosten) kan dit formeel tot onrechtmatigheden leiden. Maatregelen om de rechtmatigheid te herstellen zijn mogelijk, maar vergen ook een bestuurlijke weging met het oog op administratieve lasten. Zoals we eerder berichtten stelde de werkgroep rechtmatigheid daarom een notitie op met oplossingsrichtingen.

Nieuwe afspraken over het proces

In de notitie staat van de werkgroep staat dat voor de rechtmatige verantwoording gemeenten de gegevens moeten opvragen bij budgethouders. Daarover zijn nu met VWS andere afspraken gemaakt:

  • In een ministeriële regeling wordt de niet-geleverde zorg als gevolg van coronamaatregelen een uitgavengrond.
  • In het landelijk accountantsprotocol wordt opgenomen dat het product niet-geleverde zorg volstaat als (feitelijke) levering, waarbij verwezen wordt naar de ministeriële regeling.
  • Door de aanpassing in het landelijke accountantsprotoco is het, in het kader van de rechtmatigheid, niet noodzakelijk dat de gemeente alle administratie van de niet-geleverde zorg opvraagt bij alle budgethouders. Daarom hebben de VNG, VWS en de SVB afgesproken dat de SVB geen gegevens gaat verwerken voor de niet-geleverde zorg. Gemeenten kunnen indien gewenst uiteraard zelf gegevens opvragen bij de budgethouder.

  • De ministeriële regeling wordt deze week gepubliceerd. Daarin staat nog de verouderde afspraak dat het college de budgethouder kán verzoeken de administratie van de niet-geleverde zorg aan te leveren bij de SVB. In een volgende versie van de regeling wordt dit artikel gewijzigd conform de bullet hierboven.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

De maatregel voor vergoeding van extra kosten vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Waar nodig kunnen gemeenten en budgethouders afspraken over meerkosten continueren. Budgethouders die ná 1 augustus 2020 alsnog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij gemeente of zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020.  Informatie over EKC staat op de websites van de SVB en ZN. Zie ook:

Vergoeding meerkosten aan gemeenten

De VNG en het Rijk maakten eerder afspraken over de betaling van meerkosten die zorgaanbieders maken en de vergoeding daarvan aan gemeenten. Lees hierover ons bericht van 3 juni. De afspraken zijn onlangs verleng tot en met 31 december, zie het bericht van 23 juni.

Meer informatie

Krijgt u vragen van budgethouders of vragen budgethouders om meer informatie? Wijs hen dan ook op de Q&A’s op de website van Per Saldo. Deze Q&A’s zijn opgesteld in samenwerking met de VNG en het ministerie van VWS en geven feitelijke en up-to-date informatie. De Q&A’s mogen ook een-op-een over worden genomen op de gemeentelijke website.