Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben, zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij heroriëntatie. Dit is onderdeel van de volgende fase in de Tozo-regeling.

Extra middelen

Gemeenten krijgen daarvoor extra middelen waarmee ze samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of, en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden

Gemeenten hebben de nodige beleidsvrijheid in hoe ze de heroriëntatie invullen en kunnen dit onder andere ook in samenhang met de regionale crisisdienstverlening van werk naar werk oppakken. Deze crisisdienstverlening wordt de komende maanden in alle arbeidsmarktregio’s opgestart.

Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op deze taak zijn de inhoudelijke en financiële kaders en informatie over wat gemeenten kunnen doen ter voorbereiding op een rij gezet. Half december wordt per arbeidsmarktregio een overzicht aangeboden met (potentieel) in te zetten regionale en landelijke instrumenten voor heroriëntatie.

Overzicht van middelen die kunnen worden ingezet voor heroriëntatie, in miljoen euro’s:

Extra budget voor gemeenten (in mln) 2020 2021
Intensivering re-integratiebudget gemeenten 40 90
Impuls voor de nieuwe instroom in de bijstand   50
Aanvullend maatwerk voor zelfstandigen   6,5
Extra budget voor arbeidsmarktregio’s (in mln) 2020 2021 2022
Versterken samenwerking amr/zelfstandigenloketten 1    
Regionale mobiliteitsteams en extra crisisdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s
(gezamenlijk budget voor alle samenwerkende partijen in amr)
11 109 75

Praktijkleren

  63  

Meer informatie